Jdi na obsah Jdi na menu
 


VVH za rok 2012

17. 11. 2013

 Zápis z VVH SDH Velká Lečice 2012

 

Program výroční valné hromady:

1) Zahájení a přivítání hostů

2) Volba návrhové a volební komise

3) Zpráva starosty o činnosti SDH za rok 2012

4) Zpráva velitele sboru za rok 2012

5) Zpráva o hospodaření SDH za rok 2012

6) Zpráva revizora účtu SDH za rok 2012

7) Doplňkové volby do výboru SDH

8) Volba delegátů SDH na VVH 22. okrsku

9) Volba delegátů SDH na shromáždění delegátů SDH

10) Návrh činnosti na rok 2013

11) Předání vyznamenání členům SDH

12) Diskuse

13) Usnesení

14) Závěr

Jednání VVH SDH Velká Lečice zahájil v sobotu 5. ledna 2013 v restauraci Kocába ve Velké Lečici v 18:15 hodin starosta sboru Ing. Josef Beran.

Přítomno bylo 29 členů (z celkových 49) a 21 hostů, za obec starosta Josef Němec, za OSH Příbram pan Ladislav Kykal a pan Petr Šedivý.

ad 1) Zahájení VVH a přivítání hostů provedl starosta sboru Ing. Josef Beran.

Hlasování o navrženém programu VVH SDH Velká Lečice:

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

Program VVH byl jednomyslně schválen.

ad 2) Do návrhové a volební komise byli navrženi následující členové:

paní Eva Nosková a pan Vladimír Poláček

Hlasování o navržené návrhové a volební komisi VVH SDH Velká Lečice:

Pro: 28, Proti: 1, Zdržel se: 0

ad 3) Zprávu o činnosti sboru za rok 2012 přednesl starosta sboru Ing. Josef Beran.

Činnost sboru probíhala jako již v minulých letech v mnoha oblastech počínaje činností zásahové jednotky přes obecně prospěšnou činnost pro spoluobčany a obec, sportovně zájmovou činnost a v neposlední řadě činnost kulturní.

Rok 2012 jsme zahájili podobně jako letos VVH sboru, která se konala jako již tradičně první víkend v lednu a kde jsme se sešli se zástupci sborů 22. okrsku a sousedních sborů a společně jsme tak započali dobrovolnickou činnost v dalším roce.

Zástupci našeho sboru navštívili VVH všech sborů našeho okrsku a sborů sousedních obcí.

Funkcionáři sboru a zároveň členové okrskového výboru byli přítomni na VVH 22. okrsku a stejně tak i na všech (celkem 5) okrskových schůzích, kde společně hodnotili dosavadní činnost 22. okrsku a plánovali činnost další.

V měsíci dubnu si činní členové vzali za své jako již každoročně pořádání pálení čarodějnic.

Letos poprvé se posledního dubna pálení čarodějnic neodehrávalo na tradičním místě nad vsí na palouku pana Holce, ale tentokráte se pálili čarodějnice na hrázi požární nádrže.

Večer po přípravách se nás sešlo celkem asi padesát a pálení čarodějnic jsme si užili. Osvědčili se stavitelé hranice, kteří se své úlohy zhostili na výbornou, protože hranice se nezbortila, ale prohořívala pěkně pravidelně od vrchu dolů ke svému středu. Letošní stavbu hranice rádi opět přenecháme loňským stavitelům. Svou účastí na pálení čarodějnic nás podpořili i přespolní.

Na kaberně požární nádrže dokonce vysedával živý vodník jako z pohádky, kterého výtečně ztvárnil Pepa Pomahač. Dokonce přilétly i dvě čarodějnice, které ztvárnily Hanka Dvořáková s Hankou Pavla Poučka st. Abychom u ohně neuschli, popíjelo se točené pivo. Proti kručení v žaludku zase posloužili špekáčky opékané na ohni a nemálo dalšího chutného občerstvení. V půlnoci jsme pak postavili máj a hlídali jsme ji skoro až do svítání.

V sobotu 2. června jsme 2. ročníkem navázali na, v loňském roce, úspěšně obnovenou tradici „kácení máje“, kdy tuto akci do loňského roku přes dvacet let v obci nikdo nepořádal, přestože do 90. let toto bylo každoroční tradicí. Pro zúčastněné byla obdobně jako v loňském roce připravena živá hudba, grilovaná kýta, špekáčky na ohni a spousta dalších dobrot.

Samozřejmě nesmělo chybět točené pivo a další alkoholické i nealkoholické nápoje. Záměr s obnovením tradice se dle našeho úsudku skutečně vydařil, protože na hráz požární nádrže, kde se akce konala, přišlo na druhý ročník obnovení této tradice cca 60 až 70 lidí. Živou hudbu jsme měli domluvenu od šesté do desáté hodiny večerní a tohoto intervalu, kdy živá muzika hrála, všichni přítomní do sytosti využili. Pivo se vypilo, jídlo se z většiny snědlo a co zbylo, snědlo se v neděli při uklízení kolem hráze. Budeme rádi, když nám i v tomto roce bude počasí přát a akce se vydaří alespoň tak, jako ve dvou uplynulých ročnících. Na tuto akci jste samozřejmě všichni srdečně zváni.

V sobotu 8. září někteří naši členové jeli podpořit mníšecké hasiče na zbirožské tatrování. Hasiči z Mníšku pod Brdy jeli na tuto velkou exhibici především hasičských vozidel (zejména Tatrovek) se svou Tatrou 138 CAS 32, která v soutěži o nejhezčí Tatru získala právem krásné 2. místo. Ve Zbirohu jsme měli možnost vidět velké množství hasičských vozidel a techniky. A to nejen současné aktuálně

užívané, ale také průřez do historie až k ručním stříkačkám. Na zbirožském tatrování se nám moc líbilo a, bude-li v dalších letech zase možnost, pojedeme rádi znovu.

V říjnu sbor pořádal tradiční posvícenskou zábavu v sále místního kulturního domu. Letos se nám sešlo za poslední roky nejvíce cen do tomboly, bylo jich přes dvě stovky. I přes letos hodně slabou účast, kdy nás bohužel nepřijel podpořit nikdo ze sborů 22. okrsku, do nějž náš sbor přísluší, se všechny lístky do tomboly prodaly, kapela se zaplatila a ještě nám nějaké peníze zbyly (podrobněji bude finanční situace rozebrána ve zprávě pokladní). K tanci a poslechu nám hrála novoknínská kapela Dominanta, jejíž hudební produkce se všem velmi líbila a s jejich přičiněním jsme si zábavu i přes velmi slabou návštěvnost, kdy se sešlo pouze cca 70 lidí, náležitě užili.

V neděli 2. prosince někteří naši členové spolu s některými obecními zastupiteli uspořádali rozsvícení vánočního stromku na hrázi požární nádrže. Příjemná a pohodová atmosféra byla navozena vánočními koledami. Nechybělo svařené víno, grog, čaj či komu nebyla zima, mohl si dát točený Braník. Před rozsvícením vánočního stromku pronesl pár slov ke spoluobčanům pan starosta a po rozsvícení stromku jsme tuto událost zakončili ohňostrojem.

Mezi vánočními svátky a koncem roku jsme společně v hasičské zbrojnici oslavili 30. narozeniny našeho člena Pavla Poučka a 22. narozeniny též našeho člena Romana Berana.

S rokem 2012 jsme se společně rozloučili v hasičské zbrojnici a zároveň jsme přivítali nový rok. Zajištění všech kulturních a společenských akcí v roce 2012 věnovali členové sboru přibližně téměř 100 hodin svého času.

Další činností je účast našich družstev na soutěžích v požárním sportu a memoriálech jak v rámci okrsku tak i mimo něj. S účastí a výsledky našich soutěžních družstev vás podrobněji seznámí ve své zprávě velitel sboru Josef Liška.

Při samém konci požární sportovní sezóny nám pan starosta za výhodných podmínek pořídil novou výkonnější požární stříkačku. Před jejím zakoupením jsme si stříkačku řádně vyzkoušeli u nás na hřišti. Již při testování stříkačky nám bylo jasné, že budeme muset hodně trénovat, abychom silný potenciál stroje byli schopni efektivně využít. Víme, že nás čeká hodně hodin tréninku a dřiny, ale věříme, že radost z nové stříkačky a touha vyzkoušet, jaká síla je ve spojení silného stroje a naší píle, povede ke zdárnému cíli.

Při opravách a údržbě techniky a dalších pracích v hasičské zbrojnici bylo členy sboru během loňského roku odpracováno celkem přes 200 hodin. V rámci této činnosti byla kromě jiného zajištěna údržba požární stříkačky, byl proveden sběr železného odpadu v obci, úklid obce vč. vyřezání křoví apod.

Pan starosta začátkem října zakoupil pro JSDHO vozidlo AVIA A31, které za výhodnou cenu nabídnul naší obci pan starosta Holý z Kytína. Na novém hasičském vozidle bylo třeba provést i přes jeho dobrý stav několik úprav. Členové sboru a zároveň členové JSDHO odstranili z vozidla nápisy SDH Kytín a nalepili na vozidlo nápisy nové. Dále provedli instalaci výstražného zvukového zařízení a výstražných modrých a pracovních světel. Vozidlo poté bylo přihlášeno do IZS a po evidenční kontrole přihlášeno na obec Velká Lečice. Pan starosta poskytnul vozidlo AVIA k užívání kromě JSDHO také našemu sboru za účelem dopravy soutěžních družstev na hasičské soutěže apod. Za toto panu starostovi děkujeme.

Naši členové v průběhu celého roku byli nápomocni obci při brigádách za účelem údržby a zvelebení obce. Celkem členové při brigádnických pracích v obci odpracovali téměř 300 hodin.

K 31. 12. 2012 měl náš sbor celkem 49 činných členů, z toho 23 žen a 26 mužů. Nejmladšímu činnému členovi sboru je 20 let, nejstaršímu 70 let, nejdelší doba členství u našeho sboru je 44 let. Stav členů se v tomto roce zvýšil o 3 členy.

Během roku se členové sboru sešli na 5 členských schůzích.

Ke konci roku byla také ve spolupráci s OÚ provedena inventura výzbroje, výstroje a zařízení v hasičské zbrojnici. Inventura neshledala žádné neshody.

 

 

ad 4) Zprávu velitele sboru přednesl jednatel sboru pan Pavel Pouček ml.

- viz přiložená zpráva velitele sboru

ad 5) Zprávu o hospodaření přednesla hospodářka sboru paní Lenka Hrbková st.

- Zpráva obsahovala všechny náležitosti.

ad 6) Zprávu revizora účtu SDH přednesla předsedkyně KRR paní Marie Lívancová.

- Nebyly shledány žádné nedostatky ve vedení účtu, vše je vedeno řádně a bezchybně. Taktéž technika je řádně poklizena a zazimována.

KRR neshledala žádné nedostatky.

ad 7) Do funkce velitele sboru byl navržen pan Pavel Pouček ml.

Hlasování o navrženém veliteli SDH Velká Lečice:

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

Do funkce jednatele sboru byl navržen pan Lukáš Havelka.

Hlasování o navrženém jednateli SDH Velká Lečice:

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

Do funkce preventisty sboru byl navržen pan Josef Němec.

Hlasování o navrženém preventistovi SDH Velká Lečice:

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

Do funkce velitele družstva mužů a zároveň člena výboru (na místo Martina Svobody) byl navržen pan Roman Beran.

Hlasování o navrženém veliteli družstva mužů SDH Velká Lečice:

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 1

Do funkce velitelky družstva žen a zároveň člena výboru byla navržena slečna Monika Fouknerová.

Hlasování o navržené velitelce družstva žen SDH Velká Lečice:

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

ad 8) Delegáty na výroční valnou hromadu okrsku byli navrženi tito členové:

Pavel Pouček ml., Ing. Josef Beran, Lukáš Havelka

Hlasování o navržených delegátech na VVH 22. okrsku:

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

ad 9) Delegáty na shromáždění delegátů sborů byli na poslední členské schůzi navrženi:

slečna Monika Fouknerová a Ing. Josef Beran

Hlasování o navržených delegátech na shromáždění delegátů sborů:

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

ad 10) Návrh činnosti SDH Velká Lečice na rok 2013

- SDH Velká Lečice se bude aktivně účastnit všech aktivit 22. okrsku.

- Průběžně během roku bude udržována a opravována hasičská technika. Bude
  zajištěna údržba okolí požární nádrže a hasičské zbrojnice.

- Ve spolupráci s OÚ bude zajištěna STK na hasičských vozidlech (AVIA a GAZ).

- Ve spolupráci s OÚ budeme průběžně vybavovat hasičské vozidlo další     výzbrojí a technickými prostředky.

- Bude zajištěn výcvik a školení jednotky požární ochrany obce vč. povinných         zdravotních prohlídek členů JPO.

- Velitel sboru společně s veliteli družstev bude průběžně připravovat kolektiv mužů     a žen na soutěže konané v roce 2013.

- Uspořádáme jednu místní soutěž v požárním sportu.

- Členové sboru vypomůžou se zajištěním dětského dne a maškarního plesu 
  Lečickému spolku.

- Činní členové v případě zájmu zajistí a uspořádají pálení čarodějnic.

- Uspořádáme posvícenskou zábavu jako tradičně formou hasičského plesu.

- Průběžně se budeme snažit získávat nové mladé členy a to jak muže, tak dívky.

- Aktivní členové se budou podílet na všech možných činnostech týkajících se  sboru. 

- Sbor bude spolupracovat s obecním úřadem na zajišťování brigád a dalších akcí 
  v obci.

- Na konci roku opět provedeme ve spolupráci s OÚ inventuru výzbroje,     výstroje  a zařízení v hasičské zbrojnici.

 

Hlasování o navrženém plánu činnosti SDH Velká Lečice na rok 2013:

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

ad 11) Předání vyznamenání členům SDH

Starosta sboru Ing. Josef Beran, nově zvolený velitel pan Pavel Pouček ml. a nově zvolený jednatel pan Lukáš Havelka předali medaili za příkladnou práci těmto členům:

Jan Liška, Petr Svoboda, Josef Liška ml., Vladimír Poláček, Pavel Pouček ml., Ing. Josef Beran.

ad 12) Diskuse

Poděkování a přání všeho nejlepšího do nového roku pronesli zástupci SDH:

Malá Hraštice, Velká Hraštice, Malá Lečice, Senešnice, Nová Ves pod Pleší, Bratřínov.

Dále přispěl do diskuse předseda KRR OSH Příbram pan Petr Šedivý a předseda rady prevence OSH Příbram pan Ladislav Kykal. Za obec poděkoval za činnost sboru a popřáv všem přítomným mnoho štěstí a zdraví do roku 2013 starosta obce pan Josef Němec.

ad 13) Usnesení

viz přiložený Návrh na usnesení.

Hlasování o návrhu na usnesení VVH SDH Velká Lečice:

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

Jednání VVH SDH Velká Lečice ukončil v 18:55 hodin s přáním všeho nejlepšího do roku 2013 starosta sboru Ing. Josef Beran.

Zápis vyhotovil: Pavel Pouček ml.

Ve Velké Lečici dne 5.1.2013.