Jdi na obsah Jdi na menu
 


VVH za rok 2010

17. 11. 2013

 VVH SDH Velká Lečice 2010

 

Program výroční valné hromady:

1)    Zahájení a přivítání hostů

2)    Volba návrhové a volební komise

3)    Zpráva starosty o činnosti SDH za rok 2010

4)    Zpráva velitele sboru za rok 2010

5)    Zpráva o hospodaření SDH za rok 2010

6)    Zpráva revizora účtu SDH za rok 2010

7)    Volba delegátů SDH na VVH 22. okrsku

8)    Volba delegátů SDH na Okresní shromáždění delegátů SDH

9)    Návrh činnosti na rok 2011

10)  Diskuse

11)  Usnesení

12)  Závěr

  

ad 1)  Zahájení VVH a přivítání hostů provedl jednatel Míra Plot.

ad 2)  Výbor SDH Velká Lečice navrhuje do návrhové a vol. komise následující členy:  

          Pavla Kadlecová, Miroslav Plot  - předseda, Vladimír Poláček

 ad 3) Zpráva starosty o činnosti sboru za rok 2010

 

Vážené dámy, pánové, vážení hosté,

již zase uplynul rok od minulé valné hromady konané zde v restauraci Kocába 9.1.2010.

Za celý rok se v činnosti našeho sdružení událo, řekl bych, nejvíce za posledních 10 let. Činnost sboru probíhala jako již v minulých letech v mnoha oblastech počínaje činností zásahové jednotky přes obecně prospěšnou činnost pro spoluobčany a obec, sportovně zájmovou činnost a v neposlední řadě kulturní činnost.

Počátkem a koncem roku 2010 byli naši zástupci přítomni na výročních valných hromadách ve všech sborech našeho okrsku a ve sborech přilehlých obcí, které do našeho okrsku nespadají.

V lednu byl spuštěn pilotní provoz webových stránek sboru. V dubnu se administrace stránek ujala Eva Nosková – jedna z nových členek a zvýšila se tak úroveň webu a samozřejmě i stoupla jeho návštěvnost. V únoru se sešel starosta sboru s místním obecním zastupitelstvem za účelem seznámení s úkoly, které si sbor předsevzal v roce 2010 uskutečnit a ohledně zajištění financí ze strany obecního úřadu na některé plánované akce sboru především dokončení místnosti pro konání členských schůzí sboru v hasičské zbrojnici.

Během roku bylo členy sboru při opravách a údržbě techniky a dokončení klubovny hasičské zbrojnice odpracováno celkem téměř 300 hodin. V rámci této činnosti byla kromě jiného zajištěna oprava požární stříkačky, byl proveden sběr železného odpadu v obci, úklid obce vč. vyřezání křoví nejen podél pozemní komunikace a údržba památníku pprap. Jiřího Krýsla.

Na členské schůzi konané v dubnu byly novým členkám předány členské průkazy.

Na úseku kultury sbor pomáhal zajišťovat pořadatelský dohled nad maškarním plesem, který každoročně pořádá Lečický spolek. V dubnu si činní členové vzali za své pořádání pálení čarodějnic a 1. května postavení máje. Mimo jiné 4 naši členové zasedali v květnu u voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR jako členové volební komise. Na konci června byla uspořádána oslava 110 let trvání hasičského sboru ve Velké Lečici. V říjnu sbor pořádal tradiční posvícenskou zábavu v místní restauraci. V půli prosince Někteří naši členové spolu s Lečickým spolkem uspořádali rozsvícení vánočního stromu na návsi. Nechyběl svařáček, koledy a celou akci jsme zakončili ohňostrojem. S rokem 2010 jsme se společně rozloučili v hasičské zbrojnici a zároveň jsme přivítali nový rok. Zajištění všech akcí v roce 2010 věnovali členové sboru přibližně 140 hodin svého času.

V rámci činnosti jednotky požární ochrany obce se členové účastnili jen jedné akce a to vyprošťování zaklíněného psa v nepřístupném terénu mezi zdí domu a zděným plotem. Psa se po necelých 15 minutách podařilo bez zranění vyprostit.

Další činností je účast našich družstev na soutěžích v požárním sportu a memoriálech jak v rámci okrsku tak i mimo něj. S účastí a výsledky našich soutěžních družstev vás podrobněji seznámí ve své zprávě velitel sboru Josef Liška.

K 31. 12. 2010 měl náš sbor celkem 44 činných členů, z toho 20 žen a 24 mužů. Nejmladšímu činnému členovi sboru je 18 let, nejstaršímu 68 let, nejdelší doba členství u našeho sboru je 42 let. Stav členů se v tomto roce zvýšil o 10 členů.

                   Ke konci roku byla také ve spolupráci s OÚ provedena inventura výzbroje, výstroje  a zařízení v hasičské zbrojnici. Inventura neshledala žádné neshody.

Nyní bych chtěl poděkovat za fyzickou, materiální i finanční podporu všem členům našeho sboru, kteří se aktivně podíleli na činnosti sboru v roce 2010, rovněž tak za podporu obecnímu úřadu a členům ostatních sborů okrsku a sousedních sborů, kteří nám byli jakkoli nápomocni při zajišťování některých akcí. Dále děkuji všem za odvedenou práci v uplynulém roce.

Na závěr všem přeji v roce 2011 zejména hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.

 ad 4) Zprávu velitele přednesl velitel sboru Josef Liška st.

ad 5)  Zprávu o hospodaření přednesla hospodářka sboru Lenka Hrbková st.

ad 6)  Zprávu revizora účtu SDH přednesla předsedkyně KRR Marie Lívancová.

ad 7)  Delegáty na výroční valnou hromadu okrsku byli navrženi tito členové:

          Miroslav Plot, Eva Nosková, Josef Liška st., Josef Beran

 

 ad 8) Delegátem na okresní zasedání byl na poslední členské schůzi navržen:

           Miroslav Plot

 ad 9) Návrh činnosti SDH Velká Lečice na rok 2011

-   SDH Velká Lečice se bude aktivně účastnit všech aktivit 22. okrsku
- Průběžně během roku bude pečováno o hasičskou techniku a bude udržováno okolí
  požární nádrže a hasičské zbrojnice
- Bude provedena výměna benzinového čerpadla a karburátoru na hasičském vozidle a     zajištěna STK.
- Provedeme vyzdění vodovodní šachty v hasičské zbrojnici
- Bude zajištěn výcvik a školení nejen jednotky požární ochrany obce vč. povinných zdravotních prohlídek členů JPO
- Členové sboru vypomůžou se zajištěním dětského dne a maškarního plesu Lečickému   spolku
-  Činní členové zajistí a uspořádají pálení čarodějnic.
- Uspořádáme posvícenskou zábavu jako tradičně formou hasičského plesu.
- Velitel sboru spolu s veliteli družstev bude průběžně připravovat kolektiv mužů a žen na   soutěže konané v roce 2011.
- Aktivní členové se budou podílet na všech možných činnostech týkajících se sboru.
-  Sbor bude spolupracovat s obecním úřadem na zajišťování brigád a dalších akcí v obci
-  Na konci roku opět provedeme ve spolupráci s OÚ inventuru výzbroje, výstroje a     zařízení v hasičské zbrojnici.

ad 10) Diskuse

Poděkování a pozdrav pronesly SDH: Malá Hraštice, Velká Hraštice, Nová Ves pod Pleší, Senešnice, Malá Lečice, Petr Šedivý - předseda KRR OSH, Josef Němec - starosta obce.

ad 11) Usnesení

VVH bere na vědomí:

1)     Diskusní příspěvky členů a hostů.

VVH schvaluje:

1)     Zprávu starosty o činnosti sboru za rok 2010,

2)     Zprávu velitele sboru,

3)     Zprávu o hospodaření sboru za rok 2010,

4)     Zprávu revizorů účtů,

5)     Plán činnosti sboru na rok 2011,

6)     Volbu delegátů na VVH 22. Okrsku,

7)     Volbu delegátů na shromáždění Okresního sdružení hasičů Příbram.

VVH ukládá:

1)    Výboru sboru – zajistit průběžné plnění přijatého plánu činnosti na rok 2011 ,

2)    Výboru sboru - informovat členy o připravovaných akcích prostřednictvím vývěsní tabule, obecního rozhlasu a webových stránek sboru,

3)    Výboru sboru - zajistit pravidelné členské schůze s cílem průběžně hodnotit činnost sboru, plnění plánu práce a umožnit členům sboru osobní sdělení námětu na činnost,

4)     Výboru sboru - dopracovat a uzavřít smlouvu o Sdružení mezi obcí a SDH.

5)    Členům sboru - informovat se o připravovaných akcích a aktivně se podílet na jejich realizaci, do konce ledna zaplatit členské příspěvky,

6)    Členům sboru - svým vystupováním a přístupem kčinnosti přispívat k uchování dobrého „jména“ našeho sboru a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,

7)     Členům JPO - zvyšovat svoji odbornou způsobilost a zajistit ve spolupráci s OÚ údržbu a akceschopnost techniky,

8)     Členům sboru - dle svých možností se podílet na zajištění finančních prostředků a sponzorů pro sbor,

9)    Starostovi a jednateli SDH – zajistit včasné předání hlášení o činnosti na OSH včetně odvodu příspěvků za členy sboru na OSH a do okrsku.

 

Fotogalerie z VVH