Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

1. členská schůze SDH Velká Lečice

 -    schůze konaná v sobotu 16.3.2013 v hasičské zbrojnici od 18:00 hodin 

Program:
1)    zahájení a přečtení programu
2)  Informace o konané okrskové VVH
3)  Naplánování okrskové zábavy
4)  Naplánování přípravy okrskové soutěže
5)  Naplánování svozu kovového odpadu a elektroodpadu
6)  Naplánování pálení čarodejnic + stavění máje
7)  Kácení máje 8)  Ukončení, poděkování, diskuse   


2) Starosta sboru Ing. Josef Beran informoval o účasti na okrskové VVH.      
     SDH zde dostal mimo jiné také diplom za nejlepší guláš, podávaný na VVH v okrsku.
3) Okrsková zábava se bude konat dne 20.4.2013 v restauraci Kocába ve Velké Lečici.     
     Příprava tomboly se uskuteční dne 19.4.2013 v 18hodin.      
     Dary do tomboly je možné přinést v den přípravy tomboly. Předem děkujeme.     
     Svozový autobus se objedná přes pana Michala Baleje u společnosti UHER.
4)
Okrsková soutěž se koná 4.5.2013 na hřišti v Malé Hraštici, pořadatelem je V. Hraštice.          
   
Plán cvičení na okrskovou soutěž:     

Družstvo žen Družstvo mužů
  30.3.2013     9:00
   6.4.2013      9:00   6.4.2013     9:00
13.4.2013       9:00 13.4.2013     9:00
  20.4.2013     9:00
27.4.2013       9:00   
   


Místo konání cvičení se vždy předem ujasní. Bude se konat buď na hřišti nebo u Kahunky.

5) Svoz kovového odpadou a elektroodpadu se uskuteční v rámci obecní brigády dne 
     23.3. 2013

6) Pálení čarodejnic se uskuteční dne 30.4.2013 u hasičské zbrojnice. 
     Vzhledem k tomu, že to bude jediné oficiální pálení čarodejnic v obci uvítáme spolupráci 
     Sokolu a Lečického spolku.

     Byl navržen lampionový průvod pro děti
     

     Stavění máje bude provedeno 1.5.2013 taktéž u hasičské zbrojnice.

7) Kácení máje je naplánováno na 1.6.2013 v 18h

     K poslechu bude hrát živá hudba

8) Starosta sboru schůzi oficiálně ukončil ve 20.30h.

 

Zápis vyhotovila: Eva Nosková

Ve Velké Lečici dne 17.3.2013

 

     

hasic.jpg

 

 

Zápisy z členských schůzí a VVH

 

 Zápis z VVH SDH Velká Lečice 2012

 

Program výroční valné hromady:

1) Zahájení a přivítání hostů

2) Volba návrhové a volební komise

3) Zpráva starosty o činnosti SDH za rok 2012

4) Zpráva velitele sboru za rok 2012

5) Zpráva o hospodaření SDH za rok 2012

6) Zpráva revizora účtu SDH za rok 2012

7) Doplňkové volby do výboru SDH

8) Volba delegátů SDH na VVH 22. okrsku

9) Volba delegátů SDH na shromáždění delegátů SDH

10) Návrh činnosti na rok 2013

11) Předání vyznamenání členům SDH

12) Diskuse

13) Usnesení

14) Závěr

Jednání VVH SDH Velká Lečice zahájil v sobotu 5. ledna 2013 v restauraci Kocába ve Velké Lečici v 18:15 hodin starosta sboru Ing. Josef Beran.

Přítomno bylo 29 členů (z celkových 49) a 21 hostů, za obec starosta Josef Němec, za OSH Příbram pan Ladislav Kykal a pan Petr Šedivý.

ad 1) Zahájení VVH a přivítání hostů provedl starosta sboru Ing. Josef Beran.

Hlasování o navrženém programu VVH SDH Velká Lečice:

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

Program VVH byl jednomyslně schválen.

ad 2) Do návrhové a volební komise byli navrženi následující členové:

paní Eva Nosková a pan Vladimír Poláček

Hlasování o navržené návrhové a volební komisi VVH SDH Velká Lečice:

Pro: 28, Proti: 1, Zdržel se: 0

ad 3) Zprávu o činnosti sboru za rok 2012 přednesl starosta sboru Ing. Josef Beran.

- viz sekce Informace pro členy sboru - zde najdete činnost sboru za rok 2012 detailně popsanou

ad 4) Zprávu velitele sboru přednesl jednatel sboru pan Pavel Pouček ml.

- viz přiložená zpráva velitele sboru

ad 5) Zprávu o hospodaření přednesla hospodářka sboru paní Lenka Hrbková st.

- Zpráva obsahovala všechny náležitosti.

ad 6) Zprávu revizora účtu SDH přednesla předsedkyně KRR paní Marie Lívancová.

- Nebyly shledány žádné nedostatky ve vedení účtu, vše je vedeno řádně a bezchybně. Taktéž technika je řádně poklizena a zazimována.

KRR neshledala žádné nedostatky.

ad 7) Do funkce velitele sboru byl navržen pan Pavel Pouček ml.

Hlasování o navrženém veliteli SDH Velká Lečice:

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

Do funkce jednatele sboru byl navržen pan Lukáš Havelka.

Hlasování o navrženém jednateli SDH Velká Lečice:

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

Do funkce preventisty sboru byl navržen pan Josef Němec.

Hlasování o navrženém preventistovi SDH Velká Lečice:

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

Do funkce velitele družstva mužů a zároveň člena výboru (na místo Martina Svobody) byl navržen pan Roman Beran.

Hlasování o navrženém veliteli družstva mužů SDH Velká Lečice:

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel se: 1

Do funkce velitelky družstva žen a zároveň člena výboru byla navržena slečna Monika Fouknerová.

Hlasování o navržené velitelce družstva žen SDH Velká Lečice:

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

ad 8) Delegáty na výroční valnou hromadu okrsku byli navrženi tito členové:

Pavel Pouček ml., Ing. Josef Beran, Lukáš Havelka

Hlasování o navržených delegátech na VVH 22. okrsku:

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

ad 9) Delegáty na shromáždění delegátů sborů byli na poslední členské schůzi navrženi:

slečna Monika Fouknerová a Ing. Josef Beran

Hlasování o navržených delegátech na shromáždění delegátů sborů:

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

ad 10) viz přiložený Návrh činnosti SDH Velká Lečice na rok 2013

Hlasování o navrženém plánu činnosti SDH Velká Lečice na rok 2013:

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

ad 11) Předání vyznamenání členům SDH

Starosta sboru Ing. Josef Beran, nově zvolený velitel pan Pavel Pouček ml. a nově zvolený jednatel pan Lukáš Havelka předali medaili za příkladnou práci těmto členům:

Jan Liška, Petr Svoboda, Josef Liška ml., Vladimír Poláček, Pavel Pouček ml., Ing. Josef Beran.

ad 12) Diskuse

Poděkování a přání všeho nejlepšího do nového roku pronesli zástupci SDH:

Malá Hraštice, Velká Hraštice, Malá Lečice, Senešnice, Nová Ves pod Pleší, Bratřínov.

Dále přispěl do diskuse předseda KRR OSH Příbram pan Petr Šedivý a předseda rady prevence OSH Příbram pan Ladislav Kykal. Za obec poděkoval za činnost sboru a popřáv všem přítomným mnoho štěstí a zdraví do roku 2013 starosta obce pan Josef Němec.

ad 13) Usnesení

viz přiložený Návrh na usnesení.

Hlasování o návrhu na usnesení VVH SDH Velká Lečice:

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel se: 0

Jednání VVH SDH Velká Lečice ukončil v 18:55 hodin s přáním všeho nejlepšího do roku 2013 starosta sboru Ing. Josef Beran.

Zápis vyhotovil: Pavel Pouček ml.

Ve Velké Lečici dne 5.1.2013.

 

 hasic-7.jpg

Zpráva velitele SDH Velká Lečice za rok 2012

 

Vážené hasičky, hasiči, milí hosté,

velmi rád bych vás přivítal na dnešní VVH SDH Velká Lečice.

 

Tímto bych chtěl velice poděkovat všem našim členům, kteří se podílejí na rozvoji a rozkvětu 

našeho sboru a hasičské myšlenky. Bez jejich šikovných rukou, píle a obětavosti bychom 

nedosáhli tak dobrých výsledků jak při soutěžích, tak i ve vybavení naší jednotky. 

 

Letos jsme se zúčastnili:

- okrskové soutěže v Malé Hraštici konané 5.5.2012, kde naše ženy získali pohár za 2. 

místo a muži pohár za místo 3.

- oslavy 110 let od založení SDH v Nových Dvorech konané 30.6.2012. Naše ženy se 

umístily na místě 2. a muži na místě 6.

- námětového cvičení ve Velké Hraštici konaného 7.7.2012, jehož cílem bylo dopravit 

vodu propojením stříkaček a cisteren do vzdálenosti cca 700m a které se bez větších 

komplikací povedlo.

- poháru velitele SDH Velká Hraštice konaného 28.7.2012, kde jsme skončili na 4. 

místě. Ženy se této soutěže neúčastnily.

- Soutěže koňských stříkaček konané v Senešnici 25.8.2012 u příležitosti 110. Výroči 

od založení sboru. Naše ženy se umístily na 2. místě a naši muži na místě 6.

- noční soutěže ve Velké Hraštici konané 8.9.2012, kde se naše ženy umístily na 4. 

místě a muži na krásném místě 9.

Poslední soutěž v letošním roce byla oslava 130 let od založení SDH v Kytíně konaná 

22.9.2012, kde naše ženy jako mužské družstvo získaly pohár za 2. místo a muži pohár za 

místo 3.

 

Zvláštní dík patří také našemu obětavému starostovi panu J. Němcovi, který nás ve spoustě 

věcí podporuje a není mu lhostejný stav a vybavení sboru natož zásahové jednotky, díky níž 

je zajištěna bezpečnost našich občanů. Koupí nového vozu AVIA a požární stříkačky PS-18 

se vybavenost a připravenost naší jednotky o mnoho zlepšila. Koupě vozu ani stříkačky by 

se nemohla uskutečnit bez finanční podpory obce. Velký dík patří panu Pavlu Liškovi 

staršímu, který se o nákup vozidla AVIA nejvíce zasloužil. Doufám, že přetrvá chuť a nadšení 

našich členů i občanů, kteří nás ve všem podporují. Jejich podpory je zapotřebí, aby se 

nadále rozvíjela a utvrzovala soudržnost občanů v naší obci konáním kulturních a 

společenských akcí např. pálení čarodějnic, kácení máje, brigád na zvelebení obce, na 

kterých se naši členové sboru nemalou měrou podílí.

 

Práce dobrovolných hasičů skýtá mnoho odpracovaných hodin doma i mimo svůj domov a 

proto bych tímto rád poděkoval jak členům, tak také našim rodinám  – a to hlavně  našim 

manželkám, družkám, či přítelkyním za jejich trpělivost a pochopení k naší vykonané práci, 

která je rovněž naším koníčkem.

 

Na závěr bych Vám všem chtěl popřát vše nejlepší v novém roce 2013 a hlavně zdraví jak 

vám, tak vašim rodinám.

 

Ve Velké Lečici dne 5. ledna 2013.

Pavel Pouček v. r.

 

hasic-6.jpg

 

 

 5. členská schůze SDH Velká Lečice
 -    schůze konaná v sobotu 17. 11. 2012 v hasičské zbrojnici od 19:00 hodin

 
Program:
1)  zahájení a přečtení programu
2)  zhodnocení posvícenské zábavy
3)  informace ze shromáždění představitelů SDH okresu Příbram 24. 10. 2012
4)  informace o školení starostů sborů
5)  informace ze schůze 22. okrsku 6. 11. 2012
6)  naplánování účasti na VVH okrsku a okolních sborů
7)  naplánování konání VVH sboru
8)  naplánování konání místní soutěže v roce 2013
9)  diskuse
10) ukončení

 
ad 2)  Zhodnocení posvícenské zábavy
-    provede Lenka Hrbková 
 23.400,-     se vybralo
 -1.200,-     nájem sálu
 -1.300,-     občerstvení pro kapelu
 -3.000,-     nákup tomboly
-10.000,-     kapela
 -1.400,-     další materiál
  6.500,-     čistý zisk
 

ad 3)  viz usnesení SP SDH okresu Příbram
-    podá J. Beran
 
 ad 4)  Školení starostů sborů
-    2. ročník 
 
a)  Novinky ve stanovách
o  členem již od 3 let věku
o  sbor již může k jubileu vydávat vlastní pamětní medaile/vyznamenání
o  nové vyznamenání – medaile pro kronikáře sboru
 
b)  vedení podvojného účetnictví
o  je třeba pouze pokud sbor žádá o dotace (mládež apod.)
o  sw program pro vedení podvojného účetnictví je ke stažení na www.dh.cz
o  povinnost pro podání daňového přiznání je v případě zisku 10 tis. Kč a více
 
- pro informace je možné se obrátit na paní Hlinkovou hlinkova.mirka@seznam.cz 
 ad 5)  Schůze 22. okrsku
a)  konání zábavy 22. Okrsku
-    sobota 20. 4. 2013, hraje Dynamic (k. Čihák)
b)  hasičská zábava SDH Velká Hraštice – 2. 2. 2013
hasičská zábava SDH Nová Ves pod Pleší – 16. 2. 2013
c)  informace o termínech konání VVH sborů 22. okrsku v roce 2012
d)  okrsková VVH – sobota 9. 2. 2013 od 18:00h v hasičské zbrojnici ve Velké Hraštici
e)  okrsková soutěž bude na hřišti v Malé Hraštici, zajišťuje Velká Hraštice

ad 6)  Delegáti na VVH 22. okrsku a okolních sborů
-    Malá Lečice – pátek 16.11.2012 od 18h na Kocábě
Účastnili se P. Pouček a J. Beran
 
-    Malá Hraštice - sobota 8.12.2012 od 18h U Kapličky
Delegáti:     V. Poláček, R. Beran, P. Kadlecová, L. Havelka, J. Calda
 
 -    Velká Hraštice – sobota 15.12.2012 od 19h Na Nádraží
Deleháti:     V. Poláček, R. Beran, J. Beran, P. Pouček, J. Němec

 -    Nová Ves pod Pleší – sobota 19.1.2013 od 16h u Fantoma
Delegáti:     J. Němec, J. Calda, M. Fouknerová, D. Brichtová, L. Havelka

 -    Senešnice - ?
Delegáti:     Hrbkovi + Svobodovi

 ad 7)  VVH sboru
termín:       sobota 5. 1. 2013 od 18h
místo konání: restaurace Kocába
občerstvení:   guláš (vaří Beáta)

 ad 8)  Místní soutěž v roce 2013
termín:      25. 5. 2013 nebo 8. 6. 2013
název:       Soutěž o pohár starosty obce
 hasic-5.jpg
 
4. ČLENSKÁ SCHŮZE SDH VELKÁ LEČICE KONANÁ 7.9.2012
v hasičské zbrojnici od 19.00 hodin
 
 
PROGRAM:
 
   1) Zahájení a přečtení programu
   2) Brigády - naplánování
   3) Zhodnocení již proběhlých soutěží
   4) Soutěže zbývající do konce roku
   5) Posvícenská zábava - naplánování, tombola, lístky atd.
   6) Ukončení
 
 hasic-3.jpg
 
3. ČLENSKÁ SCHŮZE SDH VELKÁ LEČICE KONANÁ 20.7.2012
v hasičské zbrojnici od 19.00 hodin
 
PROGRAM:
 
  1) Zahájení a přečtení programu
  2) Informace o konaném námětovém cvičení
  3) Naplánování účasti na soutěži o pohár velitele ve Velké Hraštici
  4) Naplánování Posvícenské zábavy
  5) Ukončení a poděkování
 

hasic-11.jpg

 
 
2. ČLENSKÁ SCHŮZE SDH VELKÁ LEČICE KONANÁ 19.5.2012
v hasičské zbrojnici od 19.00 hodin
 
 
 
PROGRAM:
 
   1) Zahájení a přečtení programu
   2) Zhodnocení okrskové soutěže
   3) Naplánování námětového cvičení
   4) Informace o pálení čarodějnic
   5) Informace o brigádě na svoz kovového odpadu
   6) Informace o konání porážení máje
   7) Ukončení a poděkování
 
 hasic-12.jpg
 
 
1. ČLENSKÁ SCHŮZE SDH VELKÁ LEČICE KONANÁ 6.4.2012
v hasičské zbrojnici od 19.00 hodin
 
 
PROGRAM:
 
 
  1) Zahájení a přečtení programu
  2) Informace o konané okrskové zábavě
  3) Naplánování přípravy na okrskovou soutěž
  4) Naplánování brigády na svoz kovového odpadu
  5) Projednání konání pálení čarodějnic a stavění máje
  6) Projednání konání porážení máje
  7) Zapůjčení GAZu s oblsuhou SDH Malá Hraštice
  8) Zapůjčení staré dřevěné stříkačky muzeu v Novém Kníně
  9) Zapůjčení staré dřevěné stříkačky muzeu  Novém Kníně
10) Ukončení a poděkování
 
 
hasic-13.jpg 
 
 
 ČLENSKÁ SCHŮZE SDH VELKÁ LEČICE KONANÁ 18.2.2011
v restauraci Kocába od 20 hodin
 
PROGRAM:
 
1) Zahájení a přečtení programu
2) Projednání okolností konání Okrskové zábavy
3) Projednání brigády v hospodě
4) Informace o další brigádě - údržba garáží
5) Projednání konání čarodějnic a stavění máje
6) Miss hasička Středočeského kraje 2011
7) Smlouva mezi SDH a OÚ Velká Lečice
8) Ukončení a poděkování
 
ad 2)
 
- 9.4. 2011  zábava 22. okrsku od 20 hodin v sále restaurace Kocába
- 8.4. 2011 od 18 hodin příprava sálu a tomboly
- Každý přinese něco do tomboly v den přípravy sálu 8.4.2011
- Nákup tomboly zařídí Josef Liška st.
- Zajištěno povolení od OÚ
- Nájem sálu 3500 Kč
- Kdo má zájem může si zarezerovat stůl a počet míst k sezení, nejpozději do poloviny března
- Návrh plakátů Josef Beran ml, tisk zařídí Lukáš Havelka (fa Digital Copiers)
- Povolení OSA - zařídí Petr Šedivý
 
ad3)
 
- Popel z kotelny, cca 30 m3
- Brigáda se uskuteční začátkem března - cca 5-8 členů SDH
 
ad4)
 
- Údržba, natření garáží atd.
- Termín bude upřesněn dle dohody se členy SDH
 
 
 

a_fireman_ft.gif

 
 

ČLENSKÁ SCHŮZE SDH VELKÁ LEČICE KONANÁ 30.9.2011   
v restauraci Kocába od 20 hodin

PROGRAM:

1) Zahájení a přečtení programu
2) Hasičárna - provedeny další práce
3) Brigády - informace a zhodnocení
4) Zhodnocení soutěží
5) Posvícenská zábava
6) Ukončení

ad2)

- věnec na komínu (Pepa Němec)
- vyvedení žumpy pro vyvážení ven z hasičárny ( Pavel Pouček + Pepa Němec)
- vybetonování vodovodní šachty (Pepa Němec, Pavel Pouček, Josef Beran, M. Dvořák)
- víko na vodovodní šachtu (Pavel Pouček st.)

ad3)

- obecní brigáda - vysekání travního porostu a náletů podél pozemní komunikace v obci a podél
  pozemní komunikace v obci a podél pěších stezek/uliček včetně uklizení
- instalace ponorného čerpadla do kotelny v hospodě
- rozvoz beden na zimní posyp a naplnění štěrkem

ad4)

- Okrsková sotěž ve Velké Lečici 21.5.2011
  Družstvo žen získalo 2. místo, družstvo mužů získalo 3. místo

- Oslava 110 let od založení SDH Malá Lečice 28.5.2011
  Účastnili se pouze muži, kteří se umístili na krásném 3. místě,přestože nastoupili v početně
  oslabeném složení 5 členů.
  Děvčata se sice dala dohromady, ale protože bylo chladno a disciplína se odehrávala z převážné
  části ve vodě, rozhodla se k provedení disciplíny nenastoupit.

- Memoriál v Krámech 11.6.2011
  Zde se účastnilo pouze družstvo žen, které obsadilo 5. místo

- Oslavy 110 let od založení SDH Malá Hraštice 25.6.2011
 
Ženy se umístily na krásném 3. místě. Mužům uteklo třetí místo jen o pár setin vteřiny,
  takže nakonec získali jen pohár útěch (4. místo).

Pohár velitele SDH Velká Hraštice 30.7. 2011
  
Naši muži vystoupali na příčky nejvyšší, z Velké Hraštice odvezli putovní pohár za 1. místo,
  ženy se pyšní 3. místem.

Pohár strosty SDH Nový Knín 27.8.2011
  
Tentokrát jsme se nemohli zúčastnit,protože někteří členové byli na Pyrocar v Přibyslavi.

Pohár starosty SDH Nová Ves pod Pleší 3.9.2011
  
Ženy se umístily na 3. místě a muži na 14. místě.

Noční sotuěž ve Velké Hraštici 10.9.2011
  
Ženy přivezly pohár za 3. místo a chlapi diplom za
12. místo.

ad 5) 

  Plakáty - J. Beran- návrh, tisk - L. Havelka
  Rozvoz plakátů - Pavel Pouček
  Pokladna - Lenka Hrbková
  Tombola - sběrné místo obchod Velká Lečice
  Tombola výdej - E. Nosková, J. Liška st.
  Příprava tomboly - 14.10. od 19 hodin
  Nákup tomboly - zajistí Z. Lišková v hodnotě 2500Kč
  Vstupné  90Kč, začátek zábavy 20 hodin
  Vstupenky + Lístky do tomboly - zajistí L. Hrbková, cena lístku 50Kč - každý vyhrává
  Šatna - nebud
  Rozpis tomboly - E. Nosková
  Bude se chodit zvát?   ANO, Pavel Pouček, Josef Beran

 

shop_hasic_hr.jpg

 

ČLENSKÁ SCHŮZE SDH VELKÁ LEČICE KONANÁ 25.11.2011   
v "Hospůdce u Stiborů" od 19 hodin

PROGRAM:

1) Zahájení a přečtení programu
2) Zhodnocení posvícenské zábavy
3) Informace o konání Silvestrovské soutěže u Kahunky
4) Informace za schůze výboru 22. Okrsku
5) Informace ze setkání starostů SDH okresu Příbram
6) Naplánování účasti na VVH okrsku a okolních sborů
7) Konání VVH sboru
8) Ukončení

ad2)

 - provede Lenka Hrbková - nepřítomna z důvodu nemoci

ad3)

- pořádá SDH Senešnice od 9 hodin u Kahunky

ad4)

- možnost konání zábavy 22. Okrsku


- informace o VVH sborů 2011

ad5)

- pořádání tohoto setkání mělo smysl a uvažuje se o jeho pořádábní každý rok

ad6)

- Malá Lečice - od 18.hodin 11.11. 2011  - Pavel Pouček, Josef Beran
- Velká Hraštice - od 18.hodin 9.12.2011 Na nádraží - V. Poláček, L. Poláček, R. Beran, J. Beran
- Malá Hraštice - od 18.hodin 10.12.2011 U Kapličky - P. Kadlecová, J. Poláček, J. Hrbek
- Nová Ves pod Pleší - pd 16. hodin 7.1.2012 U Fantoma - D,. Brichtová, E. Nosková, J. Němec,
  J. Beran
- Senešnice - od 18. hodin, 4.2.2011 - Hrbkovi, Svobodovi

ad7)

- V. Lečice - od 18. hodin 2012 U Stiborů (uzavřená společnost)
- K občerstvení bude guláš + chléb
 

tn_50x40_impact_20530.jpg

 
VVH SDH Velká Lečice 2011
konaná dne 6. ledna 2012 v 18 hodin v Hospůdce u Stiborů
 

PROGRAM VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY:

 1) Zahájení a přivítání hostů
  2) Volba návrhové a volební komise
  3) Zpráva starosty o činnosti SDH za rok 2011
  4) Zpráva velitele sboru za rok 2011
  5) Zpráva o hospodaření SDH za rok 2011
  6) Zpráva revizora účtu SDH za rok 2011
  7) Volba delegátů SDH na VVH 22. okrsku
  8) Volba delegátů SDH na Okresní shromáždění dlegátů SDH
  9) Návrh činnosti na rok 2012
10) Diskuse
11) Usnesení
12) Závěr

ad1)

Zahájení VVH a přivítání hostů provedl starosta sboru SDH Velká Lečice v 18,20 hodin starosta sboru Ing. Josef Beran.

VVH se zůčastnilo 29 členů SDH Velká Lečice, 29 hostů, 2 zástupci obce, 1 zástupce OHS

Program byl jednomyslně schválen

ad2)

Výbor SDH Velká Lečice navrhuje do návrhové a volební komise následující členy:

Vladimír Poláček, Eva Nosková

Návrhová a volební komise byla schválena 

ad3)

Starosta sboru SDH přečetl zprávu o činnosti sboru v roce 2011

Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté,
 
srdečně vás po dalším uplynulém roce vítám na VVH SDH Velká Lečice.

Přestože pan prezident zahájil letošní rok svým pozitivně pesimistickým novoročním projevem, já se tímto příliš inspirovat nebudu a pro zprávu o činnosti raději zvolím formu klasického faktického projevu.

Dříve než však přistoupím k samotné zprávě o činnosti sboru za rok 2011, požádám vás, abychom všichni povstali a společně uctili minutou ticha památku na naši dlouholetou členku a jednatelku sboru paní Kamilu Markovou, která nás v loňském roce navždy opustila.

Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s činností, kterou členové sboru vykonali v uplynulém roce.

Činnost sboru probíhala jako již v minulých letech v mnoha oblastech počínaje činností zásahové jednotky přes obecně prospěšnou činnost pro spoluobčany a obec, sportovně zájmovou činnost a v neposlední řadě činnost kulturní.

Rok 2011 jsme zahájili podobně jako letos VVH sboru, která se konala jako již tradičně první všední pátek v prvním měsíci v roce a kde jsme se sešli se zástupci sborů 22. okrsku a sousedních sborů a společně jsme tak započali dobrovolnickou činnost v dalším roce.

Zástupci našeho sboru navštívili VVH všech sborů našeho okrsku a sborů sousedních obcí.

Funkcionáři sboru a zároveň členové okrskového výboru byli přítomni na VVH 22. okrsku a stejně tak i na všech okrskových schůzích, kde společně hodnotili dosavadní činnost 22. okrsku a plánovali činnost další.

V kulturní a společenské oblasti sbor pomáhal zajišťovat pořadatelský dohled nad maškarním plesem, který každoročně v únoru pořádá Lečický spolek.

V dubnu si činní členové vzali za své jako již každoročně pořádání pálení čarodějnic. Bohužel již při přípravách a stavění hranice se členové, kteří tuto akci připravovali, potýkali s nevolí občanů a to především z řad vedení Lečického spolku, kteří se snažili stížnostmi nezakládajícími se na pravdě, podávanými na obecní úřad, pálení čarodějnic na místě, kde se čarodějnice každoročně pálí již od dětství našich otců, zamezit. Za jakým účelem toto funkcionáři Lečického spolku konali, nechám na uvážení každého z vás. Jen zmíním, že Lečický spolek pořádal paralelně pálení čarodějnic na hřišti. Díky zachování chladné hlavy a zdravého rozumu obecních zastupitelů se pálení čarodějnic našim členům podařilo prosadit a mohlo se tak uskutečnit a to vč. postavení máje v noci z 30. dubna na 1. května.

V pátek 3. června se aktivní činní členové pokusili o obnovení již téměř zapomenuté tradice „kácení máje“, kdy toto přes dvacet let v obci nikdo nepořádal, přestože do 90. let toto bylo každoroční tradicí.

Pro zúčastněné byla připravena živá hudba, grilovaná kýta, ryby (pstruh, losos), uzené klobásy, párky, špekáčky, smažené kuřecí maso, hranolky, kotlík guláše a spousta dalších dobrot.

Samozřejmě nesmělo chybět točené pivo a další alkoholické i nealkoholické nápoje. Záměr s obnovením tradice se dle našeho úsudku vydařil, protože na hráz požární nádrže, kde se akce konala, přišlo cca 70 lidí. Živou hudbu jsme měli domluvenu od šesté do desáté hodiny večerní, ale z důvodu velkého zájmu návštěvníků této akce si někteří z nich sami muziku připláceli a nakonec hudba přestala hrát až po půlnoci. Pivo se vypilo, jídlo se z většiny snědlo a co zbylo, snědlo se v neděli při uklízení kolem hráze, kdy se sešlo cca 20 lidí nejen z řad hasičů.

V pátek 2. září jsme v podobném duchu jako při kácení máje na hrázi hasičské nádrže uspořádali rozloučení s létem. Zúčastnilo se cca 50 občanů obce, kteří žízní ani hladem rozhodně nestrádali. Rovněž o zábavu bylo dobře postaráno, protože nám k poslechu a pro některé jedince i k tanci hrál Radek Novák z Černošic, který se nám osvědčil již při porážení máje.

Poslední sobotu v srpnu někteří naši členové spolu s mníšeckými hasiči navštívili muzeum hasičské techniky a přehlídku hasičských vozidel a požární výzbroje a výstroje Pyrocar v Přibyslavi. I přes na srpen nezvykle chladné počasí se nám v Přibyslavi moc líbilo a letos, bude-li možnost, pojedeme rádi znovu.

V říjnu sbor pořádal tradiční posvícenskou zábavu na sále místní restaurace. Účast byla uspokojující a zábavu si užili všichni přítomní.

V půli prosince někteří naši členové spolu s některými obecními zastupiteli uspořádali rozsvícení vánočního stromku na hrázi požární nádrže. Nechybělo svařené víno, zpívaly se koledy a celou akci jsme zakončili ohňostrojem. S rokem 2011 jsme se společně rozloučili v hasičské zbrojnici a zároveň jsme přivítali nový rok. Zajištění všech kulturních a společenských akcí v roce 2011 věnovali členové sboru přibližně 110 hodin svého času.

Další činností je účast našich družstev na soutěžích v požárním sportu a memoriálech jak v rámci okrsku tak i mimo něj. S účastí a výsledky našich soutěžních družstev vás podrobněji seznámí ve své zprávě velitel sboru Josef Liška.

Při opravách a údržbě techniky a dalších pracích v hasičské zbrojnici bylo členy sboru během loňského roku odpracováno celkem přes 200 hodin. V rámci této činnosti byla kromě jiného zajištěna údržba požární stříkačky, natření střechy požární zbrojnice, byl proveden sběr železného odpadu v obci, úklid obce vč. vyřezání křoví nejen podél pozemní komunikace a hráze požární nádrže.

Další činností členů sboru bylo vyklizení popela z kotelny (šachty) v restauraci Kocába, kde nájemníci několik let shromažďovali popel a další odpad. V důsledku spodní vody a masivní vrstvy popela se zde držela vlhkost, což vedlo obecní zastupitele k zamyšlení a hledání řešení. Proto jsme v březnu bili požádáni o vyklizení popela z prostor kotelny. Po dvou dnech (16. a 17. dubna) se podařilo kotelnu kompletně vyklidit a bylo vynošeno celkem cca 38 m

Prvního října někteří členové byli nápomocni při budování nového přejezdu přes potok k obecním studnám, kde pomáhali při odstraňování původního popraskaného betonového potrubí a následně při pokládce potrubí nového a při úpravě terénu včetně pokládky betonových panelů.

Koncem roku se členové sboru společně s obecními zastupiteli podíleli na opravách obecní komunikace asfaltovou směsí pomocí zapůjčené techniky.

Celkem členové při brigádnických pracích v obci odpracovali téměř 400 hodin.

K 31. 12. 2011 měl náš sbor celkem 46 činných členů, z toho 21 žen a 25 mužů. Nejmladšímu činnému členovi sboru je 19 let, nejstaršímu 69 let, nejdelší doba členství u našeho sboru je 43 let. Stav členů se v tomto roce zvýšil o 2 členy.

Během roku se členové sboru sešli na 4 členských schůzích a jedné řádné valné hromadě.

Ke konci roku byla také ve spolupráci s OÚ provedena inventura výzbroje, výstroje a zařízení v hasičské zbrojnici. Inventura neshledala žádné neshody.

Nyní bych chtěl poděkovat za fyzickou, materiální i finanční podporu všem členům našeho sboru, kteří se aktivně podíleli na činnosti sboru v roce 2011, rovněž tak za podporu obecnímu úřadu a členům ostatních sborů okrsku a sousedních sborů, kteří nám byli jakkoli nápomocni při zajišťování některých akcí. Dále děkuji všem za odvedenou práci v uplynulém roce.

Na závěr všem přeji v roce 2012 zejména hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.

 ad4)

Zprávu přednesl velitel sboru Josef Liška st. ve které zhodnotil soutěžní výkony aktivních
členů sboru a popřál úspěchy v roce 2012.

ad5)

Zprávu o hospodaření SDH za rok 2011 přednesla z důvodu nemoci Lenky Hrbkové paní Marie Lívancová. Zpráva obsahovala všechny náležitosti.

ad6)

Zprávu revizora účtu SDH za rok 2011 přednesla paní Marie Lívancová a uvedla, že nebyly shledány žádné nedostatky, účetnictví je vedeno řádně a bez chyb.

ad7)

Delegáty na výroční valnou hromadu okrsku byli navrženi tito členové:

Josef Liška st, Pavel Pouček, Josef Beran, Eva Nosková

ad8)

Delegátem SDH na Okresní shromáždění byl zvolen Pavel Pouček ml a to jednomyslně.

ad9)

Návrh plánu činnosti pro rok 2012

SDH Velká Lečce se bude aktivně účstnit všch aktivit 22. okrsku.
Průběžně během roku bude udržována a opravována hasičká technika.
Budeme udržovat okolí požání nádrže a hasičké zbrojnice.
Bude zajištěna STK na hasičkém vozidle.
Necháme zhotovit novou střechu na hasičkém vozidle.
Provedeme rozvod elektroinstalace – především jednofázovýh zásuvek v hasičké zbrojnici, aby bylo možné zde používat elektrické přítroje a zařízení
Bude zajišěn vývik a šolení nejen jednotky požání ochrany obce vč. povinných zdravotních prohlídek čenů JPO.
Členové sboru vypomohou se zajištěním dětského dne a mašarního plesu Lečickému spolku. Činní členové v případě zájmu zajistí a uspořádají pálení čarodějnic.
Uspořádáme Posvícenskou zábavu jako tradičně formou hasičkého plesu.
Velitel sboru spolu s veliteli družtev bude průběžně připravovat kolektiv mužů a žen na soutěže konané v roce 2012.
Průběžně se budeme snažit zíkávat nové mladé členy a to jak muže, tak dívky.
Aktivní členové se budou podílet na všech možných čnnostech týkajících se sboru.
Sbor bude spolupracovat s Obecní úřdem Velká Lečice na zajišťování brigád a dalších akcí v obci. Na konci roku opět provedeme ve spolupráci s OÚ inventuru výzbroje, výstroje a zařízení v hasičské zbrojnici.
 
ad 12) Diskuse

Poděkování a pozdrav pronesli členové SDH:
Z. Batulka (Velká Hraštice), starosta obce Josef Němec, J. Kšánová (Nová Ves pod Pleší), J. Bestahovský (Senešnice), I. Housková (Malá Hraštice), p. Rambursek ( Malá Lečice), diskusi ukončil velitel 22. okrsku Radim Souček.
 
 
ad 11) Usnesení přednesla Pavla Kadlecová
 

VVH bere na vědomí:

1) Diskusní příspěvky členů a hostů.

VVH schvaluje:

1) Zprávu starosty o činnosti sboru za rok 2011,

2) Zprávu velitele sboru za rok 2011,

3) Zprávu o hospodaření sboru za rok 2011,

4) Zprávu revizorů účtů,

5) Plán činnosti sboru na rok 2012,

6) Volbu delegátů na VVH 22. okrsku,

7) Volbu delegátů na shromáždění Okresního sdružení hasičů Příbram.

VVH ukládá:

1) Výboru sboru - zajistit průběžné plnění přijatého plánu činnosti na rok 2012
2) Výboru sboru - informovat členy o připravoaných akcích přostřednictvím vývěsní tabule,
     obecního rozhlasu a webových stránek sboru
3) Výboru sboru - zajistit pravidelné členské schůze s cílem průběžně hodnotit činnost sboru,
    plnění plánu práce a umožnit členům sboru osobní sdělení námětu na činnost
4) Členům sboru - informovat se o připravoaných akcích a aktivně se podílet na jejich realizaci,
    do konce ledna zaplatit členské příspěvky,
5) Členům sboru - svým vystupováním a přístupem k činnosti přispívat k uchování dobrého
    "jména" našeho sboru a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
6) Členům JPO - zvyšovat svoji odbornou způsobilost a zajistit ve spolupráci a OÚ údržbu
    a akceschopnost techniky,
7) Členům sboru - dle svých možností se podílet na zajištění finančních prostředků
    a sponzorů pro sbor,
8) Starostovi a jednateli SDH - zajistit včasné předání hlášení o činnosti na OSH včetně
     odvodu příspěvků za členy sboru na OSH a do okrsku.

 

ad12) Závěr
 
Starosta sboru SDH Velká Lečice Ing. Josef Beran poděkoval za návštěvu a diskusní příspěvky zúčastněným členům okolních sborů, poděkoval za aktivitu členům sboru SDH Velká Lečice.
 
VVH SDH Velká Lečice byla oficiálně ukončena v 19. hodin.
 
 
 

hasic-z-ledu.jpg

 
 
 
VVH SDH Velká Lečice 2010
 
Program výroční valné hromady:
1)    Zahájení a přivítání hostů
2)    Volba návrhové a volební komise
3)    Zpráva starosty o činnosti SDH za rok 2010
4)    Zpráva velitele sboru za rok 2010
5)    Zpráva o hospodaření SDH za rok 2010
6)    Zpráva revizora účtu SDH za rok 2010
7)    Volba delegátů SDH na VVH 22. okrsku
8)    Volba delegátů SDH na Okresní shromáždění delegátů SDH
9)    Návrh činnosti na rok 2011
10)  Diskuse
11)  Usnesení
12)  Závěr
  
ad 1)  Zahájení VVH a přivítání hostů provedl jednatel Míra Plot.
ad 2)  Výbor SDH Velká Lečice navrhuje do návrhové a vol. komise následující členy:  
          Pavla Kadlecová, Miroslav Plot  - předseda, Vladimír Poláček
 ad 3) Zpráva starosty o činnosti sboru za rok 2010
 
Vážené dámy, pánové, vážení hosté,
již zase uplynul rok od minulé valné hromady konané zde v restauraci Kocába 9.1.2010.
Za celý rok se v činnosti našeho sdružení událo, řekl bych, nejvíce za posledních 10 let. Činnost sboru probíhala jako již v minulých letech v mnoha oblastech počínaje činností zásahové jednotky přes obecně prospěšnou činnost pro spoluobčany a obec, sportovně zájmovou činnost a v neposlední řadě kulturní činnost.
Počátkem a koncem roku 2010 byli naši zástupci přítomni na výročních valných hromadách ve všech sborech našeho okrsku a ve sborech přilehlých obcí, které do našeho okrsku nespadají.
V lednu byl spuštěn pilotní provoz webových stránek sboru. V dubnu se administrace stránek ujala Eva Nosková – jedna z nových členek a zvýšila se tak úroveň webu a samozřejmě i stoupla jeho návštěvnost. V únoru se sešel starosta sboru s místním obecním zastupitelstvem za účelem seznámení s úkoly, které si sbor předsevzal v roce 2010 uskutečnit a ohledně zajištění financí ze strany obecního úřadu na některé plánované akce sboru především dokončení místnosti pro konání členských schůzí sboru v hasičské zbrojnici.
Během roku bylo členy sboru při opravách a údržbě techniky a dokončení klubovny hasičské zbrojnice odpracováno celkem téměř 300 hodin. V rámci této činnosti byla kromě jiného zajištěna oprava požární stříkačky, byl proveden sběr železného odpadu v obci, úklid obce vč. vyřezání křoví nejen podél pozemní komunikace a údržba památníku pprap. Jiřího Krýsla.
Na členské schůzi konané v dubnu byly novým členkám předány členské průkazy.
Na úseku kultury sbor pomáhal zajišťovat pořadatelský dohled nad maškarním plesem, který každoročně pořádá Lečický spolek. V dubnu si činní členové vzali za své pořádání pálení čarodějnic a 1. května postavení máje. Mimo jiné 4 naši členové zasedali v květnu u voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR jako členové volební komise. Na konci června byla uspořádána oslava 110 let trvání hasičského sboru ve Velké Lečici. V říjnu sbor pořádal tradiční posvícenskou zábavu v místní restauraci. V půli prosince Někteří naši členové spolu s Lečickým spolkem uspořádali rozsvícení vánočního stromu na návsi. Nechyběl svařáček, koledy a celou akci jsme zakončili ohňostrojem. S rokem 2010 jsme se společně rozloučili v hasičské zbrojnici a zároveň jsme přivítali nový rok. Zajištění všech akcí v roce 2010 věnovali členové sboru přibližně 140 hodin svého času.
V rámci činnosti jednotky požární ochrany obce se členové účastnili jen jedné akce a to vyprošťování zaklíněného psa v nepřístupném terénu mezi zdí domu a zděným plotem. Psa se po necelých 15 minutách podařilo bez zranění vyprostit.
Další činností je účast našich družstev na soutěžích v požárním sportu a memoriálech jak v rámci okrsku tak i mimo něj. S účastí a výsledky našich soutěžních družstev vás podrobněji seznámí ve své zprávě velitel sboru Josef Liška.
K 31. 12. 2010 měl náš sbor celkem 44 činných členů, z toho 20 žen a 24 mužů. Nejmladšímu činnému členovi sboru je 18 let, nejstaršímu 68 let, nejdelší doba členství u našeho sboru je 42 let. Stav členů se v tomto roce zvýšil o 10 členů.
                   Ke konci roku byla také ve spolupráci s OÚ provedena inventura výzbroje, výstroje  a zařízení v hasičské zbrojnici. Inventura neshledala žádné neshody.
Nyní bych chtěl poděkovat za fyzickou, materiální i finanční podporu všem členům našeho sboru, kteří se aktivně podíleli na činnosti sboru v roce 2010, rovněž tak za podporu obecnímu úřadu a členům ostatních sborů okrsku a sousedních sborů, kteří nám byli jakkoli nápomocni při zajišťování některých akcí. Dále děkuji všem za odvedenou práci v uplynulém roce.
Na závěr všem přeji v roce 2011 zejména hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.
 ad 4) Zprávu velitele přednesl velitel sboru Josef Liška st.
ad 5)  Zprávu o hospodaření přednesla hospodářka sboru Lenka Hrbková st.
ad 6)  Zprávu revizora účtu SDH přednesla předsedkyně KRR Marie Lívancová.
ad 7)  Delegáty na výroční valnou hromadu okrsku byli navrženi tito členové:
          Miroslav Plot, Eva Nosková, Josef Liška st., Josef Beran
 
 ad 8) Delegátem na okresní zasedání byl na poslední členské schůzi navržen:
           Miroslav Plot
 ad 9) Návrh činnosti SDH Velká Lečice na rok 2011
ad 10) Diskuse
Poděkování a pozdrav pronesly SDH: Malá Hraštice, Velká Hraštice, Nová Ves pod Pleší, Senešnice, Malá Lečice, Petr Šedivý - předseda KRR OSH, Josef Němec - starosta obce.
ad 11) Usnesení
VVH bere na vědomí:
1)     Diskusní příspěvky členů a hostů.
VVH schvaluje:
1)     Zprávu starosty o činnosti sboru za rok 2010,
2)     Zprávu velitele sboru,
3)     Zprávu o hospodaření sboru za rok 2010,
4)     Zprávu revizorů účtů,
5)     Plán činnosti sboru na rok 2011,
6)     Volbu delegátů na VVH 22. Okrsku,
7)     Volbu delegátů na shromáždění Okresního sdružení hasičů Příbram.
VVH ukládá:
1)    Výboru sboru – zajistit průběžné plnění přijatého plánu činnosti na rok 2011 ,
2)    Výboru sboru - informovat členy o připravovaných akcích prostřednictvím vývěsní tabule, obecního rozhlasu a webových stránek sboru,
3)    Výboru sboru - zajistit pravidelné členské schůze s cílem průběžně hodnotit činnost sboru, plnění plánu práce a umožnit členům sboru osobní sdělení námětu na činnost,
4)     Výboru sboru - dopracovat a uzavřít smlouvu o Sdružení mezi obcí a SDH.
5)    Členům sboru - informovat se o připravovaných akcích a aktivně se podílet na jejich realizaci, do konce ledna zaplatit členské příspěvky,
6)    Členům sboru - svým vystupováním a přístupem kčinnosti přispívat k uchování dobrého „jména“ našeho sboru a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
7)     Členům JPO - zvyšovat svoji odbornou způsobilost a zajistit ve spolupráci s OÚ údržbu a akceschopnost techniky,
8)     Členům sboru - dle svých možností se podílet na zajištění finančních prostředků a sponzorů pro sbor,
9)    Starostovi a jednateli SDH – zajistit včasné předání hlášení o činnosti na OSH včetně odvodu příspěvků za členy sboru na OSH a do okrsku.
 
 
 kapajici-hasic.gif
 
1. členská schůze SDH Velká Lečice v roce 2010
konaná dne 20.3.2010 v restauraci Kocába od 19:30 hodin
Informování členů sboru o:

schválení rozpočtu OÚ Velká Lečice ve výši cca 75 tisíc Kč + přislíbena OÚ aktivní účast na obecních brigádách

účel čerpání schválených finančních prostředků: rozvod vody + odpadu v hasičárně, položení nové podlahové krytiny, zakoupení a instalace krbové vložky pro možnost užívání hasičárny i v zimním období, nové čalounění střechy na GAZu. Stoly a židle zajistíme po domluvě v kooperaci s OÚ.

pokus o tvorbu webových stránek ve volném čase
 Projednání:

1) naplánování a schválení oslavy 110. výročí od založení sboru na 26. 6. 2010
2) zajištění občerstvení, parkovací místa atd.
3) tisk pozvánek + ? brožura s fotografiemi a historií sboru ?
4)program celé akce a řízení/vedení oslavy vč. mluvených projevů atd.
5) zajištění rozhodčích pro jednotlivá stanoviště, stopky atd
6) diskuze nad „tajnou“ disciplínou,složení útoku žen, mužů a veteránů
7)  zvolení velitelky žen nově vzniklého družstva žen
8) dohoda o společném cvičebním úboru družstva žen
9) naplánování tréninku a zaškolování družstva žen v souvislosti s blížící se okrskovou  soutěží, zde proběhne také udělení funkcí jednotlivým členkám
10) návrh na 3.4.2010 od 9:30 – teoretická příprava v hasičárně
11) návrh na 10.4.2010 od 9:00 – praktické cvičení a názorná ukázka na hřišti na ostro s vodou
12) návrh na 17.4.2010 příp. 24.4.2010 od 9:00 – opakování a ostrý nácvik před okrskovou soutěží vč. vyzkoušení běhu na 100m s překážkami
13) stanovení složení družstva mužů na okrskovou soutěž příp. pokus o postavení druhého družstva mužů; složení družstva žen bude upřesněno po praktickém výcviku
14) oznámení a naplánování účasti na dalších soutěžích např. 19.6.2010 – námětové cvičení v Kahunce atd. – Případně doplnit další plánované soutěže
15) naplánování čerpání schválených a poskytnutých finančních prostředků a stanovení termínových cílů pro jednotlivá plnění plánu pro rok 2010
16) naplánování další členské schůze nejlépe po okrskové soutěži – diskuze o výsledku soutěže a projednání přípravy oslavy 110. výročí od založení sboru vč. přerozdělení úkolů souvisejících s přípravou oslavy
Úkoly plynoucí z projednaného
1) zakoupení cvičebního úboru pro Romana Berana + další potřebná výstroj (opasky, trička pro ženy atd.) – zajistí Josef Beran

2) zakoupení a opatření cvičebního úboru nově vzniklému družstvu žen – zajistí členky individuálně

3) zajištění průběžného proškolování a zacvičování družstva žen a zároveň i družstva mužů

4) aktivní účast na cvičeních a soutěžích a ostatních aktivitách sboru resp. okrsku a brigádách obce
 
************************************************************************************************ 
2.    členská schůze SDH Velká Lečice v roce 2010
konaná dne 21.5.2010 v restauraci Kocába od 19:30  hodin
 
Program:
 1) zahájení a přečtení programu
 2)  zhodnocení okrskové soutěže
 3) volba velitele družstva mužů a žen vč. specifikace funkcí všech funkcionářů sboru
 4) projednání příprav a zajištění 110. výročí od založení sboru
 5) program celé akce + rozeslání pozvánek; nahlášení účasti jednotlivých sborů do termínu e-mailem nebo telefonicky - komu?
 6) zajištění soutěže pro děti – disciplíny + ceny
 7)  zajištění občerstvení, WC, parkoviště pro hasičská vozidla
 8)  zajištění bezdrátového mikrofonu, foto,video záznamu atd.
 9) zajištění reprodukované hudba
10) požární útok (počet hadic atd.) + „tajná“ disciplína – počet pokusů;    „tajná“   
11) disciplína pro ženy?
12) Účast na námětovém cvičení v Kahunce a na oslavách v Bratřínově
13)Termín zahájení prací na hasičské zbrojnici a aktivní účast členů
14) Ukončení
*************************************************************************************************
 
3.    členská schůze SDH Velká Lečice v roce 2010
konaná dne 9.7.2010 v restauraci Kocába od 19:00 h
Program:

1) zahájení a přečtení programu
2) zhodnocení námětového cvičení a oslavy 110 let trvání sboru
3) provedené a zbývající práce na hasičárně
4)  účast na dalších soutěžích
5) obecní brigáda
6) ukončení
*************************************************************************************************
4.    členská schůze SDH Velká Lečice v roce 2010
konaná v pátek 24. 9. 2010 v hasičárně od 19:00 hodin
 
Program:

1) zahájení a přečtení programu
2) hasičárna je dokončena – stanovení pravidel a  podmínek užívání
3) brigáda – dříví do hasičárny
4) zhodnocení soutěží
5) objednána výzbroj – savice apod.
6) posvícenská zábava
7) ukončení
 
ad 2) Hasičská zbrojnice
Od 11. 7. do 19. 9. trvala rekonstrukce hasičárny svépomocí za finanční podpory obecního úřadu.
Nechali jsme si odborně položit pouze dlažbu, jinak jsme vše dělali vlastními silami a prostředky.
Jirka Svoboda nám věnoval bar, který jsme v podsálí hospody rozebrali a převezli do hasičárny, kde jsme ho zkrátili a zapasovali.
Vymalovali jsme, složili jsme se na chladící zařízení, rozvedli jsme odpad a vodu, obložili zadní stěnu na WC, udělali a obložili jsme podstavec na krbovou vložku, krbovou vložku jsme usadili a udělali kouřovod, udělali jsme nové zábradlí, přidělali ceduli, natřeli jsme futra, zapasovali prahy, pověsili police apod.
Holky umyly okna, vytřely, uklidily, natřely vrata a dveře. Vláďa Kubla nám daroval lednici a dveře. Pepa Stibor nám daroval sklenice a ubrusy. Pepa Marhoul sklenice. Další sklo jsem obstaral sponzorským darem… Stoly a židle jsme převezli z hospody. Celkem jsme na hasičárně společně odpracovali cca 120 hodin.
Děkuji všem, kteří jakoukoli měrou pomohli vybudovat místo nejen pro hasičské schůze a také děkuji Obecnímu úřadu v čele s panem starostou za finanční podporu cca 60 000,- Kč, bez níž bychom hasičárnu do této podoby nebyli schopni upravit.
-        Při schůzích a dalších akcích bude vždy dopředu určena osoba/osoby, které budou mít na starosti bar a budou zodpovídat za zboží i zařízení.
-        Útrata se bude psát na lístky, na nichž bude napsáno jméno – jednoznačnost/ nezaměnitelnost.
-        Úklid hasičárny bude domlouván operativně dle potřeby.
 
ad 3)   Brigáda na zajištění dříví do hasičárny (termín + složení)
 
10. 10. 2010 
aktivní účast přislíbili: Beran J., Beran R., Poláček V., Poláček J., Poláček L., Pouček Pavel
 
 
ad 4) Zhodnocení soutěží
 31. 7.2010 – Pohár starosty ve Velké Hraštici (zúčastnily se pouze ženy ) 3. místo
28. 8.2010 – Pohár starosty v Novém Kníně – PPS8 –   8. místo (smíšené družstvo – Beran, Pouček, Nosková, Kadlecová, Brichtová, Fořt + Drobílek –Prostřední  Lhota; mašina Prostřední Lhoty); PPS12 – pouze ženy 2. místo (Nosková, Kadlecová, Brichtová, Šašmová B., Fouknerová, Kšána + Bárová – N. Ves).
4. 9.2010 – pohár starosty na Nové Vsi p. Pleší – muži 12. místo (Plot, Liška st., Liška ml., Beran R., Beran J., Pouček, Sosna L.), ženy – 2. místo (Nosková, Brichtová, Fouknerová, Šašmová L., Šašmová B., Čepelková V., Bárová – N. Ves)
18. 9.2010 – Noční soutěž ve Velké Hraštici – muži        6. místo  (Beran J, Beran R, Liška ml.,Pouček, Poláček J, Poláček V., Poláček L.) , ženy 3. místo (Nosková, Fouknerová, Šašmová B., Brichtová, Kadlecová, Kšána + Bárová – N. Ves)
 ad 5) objednány savice s „O“ kroužky, proudnice, košík
 
ad 6)  Posvícenská zábava – tombola ( kdy, kdo apod.)
plakáty – vytištění zajistí sponzorským darem společnost Digital Copiers (p. L. Havelka)
rozvoz plakátů – Beran J., Plot M., Liška J. st., Eva Nosková
pokladna – Hrbková L. st., Svobodová E.
Tombola – odevzdávat do obchodu
Tombola, výdej – Liška J. st., Lišková Z.
Příprava tomboly – Liška J. st., Hrbková L. st., Lívancová M., … - Pá 15. 10. 2010 od 19:00
Nákup tomboly zajistí Z. Lišková za částku cca 2 500,- Kč.
Vstup 90,- Kč, začátek od 20:00.
Lístky do tomboly – každý vyhrává za 50,- Kč.
Šatna – E. Plotová
 
 Pár fotopostřehů naleznete na zde:
*************************************************************************************************
 
5. Schůze 22. okrsku konaná dne 30.9. 2010
konaná od 19:00 v hasičské zbrojnici ve Velké Lečici
 
Na programu bylo zhodnocení Námětového cvičení a Oslavy 110 let trvání SDH Velká Lečice.
Byl zde podán návrh na uspořádání okrskové zábavy v březnu 2011 v sále ve Velké Lečici.
Hasičská zbrojnice se líbila a budeme se těšit na další návštěvu!
 
 
 
 
*************************************************************************************************
  6.členská schůze SDH Velká Lečice v roce 2010
konaná v sobotu 13. 11. 2010 v hasičárně od 19:00 hodin
 Program:

1)zahájení a přečtení programu
2) naplánování účasti na VVH sborů 22. okrsku a sborů přilehlých obcí
 
26. 11. 2010 – Malá Lečice restaurace Kocába od 18:00
zúčastní se:Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

11. 12. 2010 – Velká Hraštice Na Nádraží od 18:00
zúčastní se: Šárka Černá, Josef Liška ml.

18.12.2010 – Malá Hraštice U Kapličky od 18:00
Zúčastní se: Mirek Plot, Josef Liška st., Josef Hrbek ml.,  Vladimír Poláček
 
10.12.201 – Nová Ves pod Pleší od 18:00 v Sokolovně
- upřesní se na naší VVH
 
5.2.2011  – Senešnice od 18:00 v Kulturním domě
Zúčastní se: Svobodovi, Hrbkovi
3) naplánování VVH sboru (doplnění výboru, občerstvení apod.)
    8.1.2010 od 18:00 v restauraci Kocába
     Občerstvení – guláš
4) Doplňkové volby do výboru sboru (návrh: Pavel Pouček – člen výboru)
5) projednání možnosti konání okrskové zábavy
Všichni souhlasí s konáním okrskové zábavy.
Okrsková zábava by se konala v sále restaurace Kocába ve Velké Lečici. Termín konání by byl v březnu 2011.
Zkusím hostinského umluvit o nižší cenu za nájem sálu (původně cca 3 500,-). Kapela by byla asi buď „A je to“, "Víkend" nebo Karel Čihák.

6)projednání možnosti pořádání Vzpomínky k 30 letům od utonutí Jiřího Krýsla
S pořádáním všichni přítomní členové souhlasí.
20. 7. 2011 tomu bude 30 let, kdy při záchraně osob při povodni na rozbouřené Kocábě tragicky zahynul pprap. Jiří Krýsl.

7)informace o zakoupení výzbroje
8) Byla zakoupena hasičská výzbroj:    savice s „O“ kroužky, redukce k mašině, proudnice, přilby, byl předělán košík a koupen benzinový kohout k mašině.
Tím jsme vyčerpali rozpočet pro letošní rok

9)projednání pořízení výstroje/výzbroje v roce 2011
10) Na rok 2011 se plánuje pořízení:
-       Vycházkový oděv pro Mirka Plota (cca 4 500,-)
-       Pracovní stejnokroj pro Pepu Lišku a Pepu Hrbka (celkem cca 3 000,-)
-       Oprava benzinového čerpadla na GAZu

11) informace ze zasedání OSH (Mirek Plot)

12) zhodnocení posvícenské zábavy (Lenka Hrbková)projednání aktivní činnosti družstva žen a jeho složení (funkce apod.)

13) informování resp. projednání stížnosti na hasičárnu

14) jednání o převedení hasičárny do majetku sboru

15) projednání zabezpečení hasičárny

16) ukončení a poděkování
 
Fotky ze schůze najdete zde: