Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projev ke 110. výročí založení SDH Velká Lečice

16. 11. 2013

 

 Projev k příležitosti 110. výročí založení SDH Velká Lečice

 

Do půdy vsazen byl stromek malý, zahříván láskou vznešených srdcí, zaléván potem těch, kteří chtěli učinit náš život krásnějším a dokonalejším.

Strom tento rostl, rok od roku sílil a mohutněl, hlouběji zapouštěl své kořeny a ratolesti jeho rozkládaly se jako ramena, jež jako by chtěla obejmout vše dobré, krásné a vznešené.

Dožil se strom náš stodeseti roků obsypán ovocem práce a zve do své náruče všechny, kdož dokázali pochopit velikost, vznešenost a krásu lidské práce a lásky.

A ti, kteří stromek sázeli a po celý svůj život jej ošetřovali? Jeden za druhým pohroužili se v nitro země, aby dřímali svůj tichý, věčný sen… Jejich místo zaujali noví průkopníci hasičské myšlenky, vyrostla jich nekonečná řada a všichni se stejným nadšením a srdnatostí pokračují v budování odkázaného díla.

Naše myšlenky zalétají v tuto chvíli do dávné minulosti a my s hrdostí hledíme na vykonané dílo. Stodeset let nezištné, obětavé a usilovné práce pro bližního, pro národ. Kdo by proto rád nevzpomínal a nesnažil se proniknout minulostí, aby mohl shlédnout tento nepřetržitý řetěz dobrovolné práce, odříkání se vlastního já všech těch, kteří se zasloužili o vybudování tohoto nesmrtelného díla - hasičského sboru.

 

Vážení přátelé, vážení hosté,

dostalo se mi cti, abych na dnešní slavnostní akci byl Vaším průvodcem dějinami stodesetiletého trvání Sboru dobrovolných hasičů obce Velká Lečice. Rád se tohoto úkolu ujímám a pokusím se nám všem přiblížit prvopočátky našeho sboru, jakož i dále pokračující vývoj v obdobích ne docela tak vzdálených.

Těžko by se mi mohlo povést zhostit se tohoto úkolu, kdybych neměl k ruce pomocníky nejpovolanější v podobě dochovaných zápisů v kronikách a jednatelských knihách sboru a přenášených vyprávění pamětníků těchto období.

Dne 10. července roku 1900, se schází v hostinci pana Karla Vlka k ustavující schůzi občané obce Velká Lečice, aby po vzoru okolních obcí založili sbor dobrovolných hasičů v této obci. Schůzi zahájil starosta obce pan František Holec.

První zápis v jednatelské knize sboru dobrovolných hasičů vedené od zmíněného data zní:

 

„Následovně podepsaní občané bydlící v obci Velké Lečici dodatečně přihlašují se za členy činné a sice při ustávající schůzi konané dne 10. července 1900 ve Velké Lečici v hostinci p. Karla Vlka ku sboru dobrovolných hasičů.

 

Při první valné hromadě dne 2. září 1900 byli přihlášeni za činné členy tito páni občané:

Beran Josef, Beran Emanuel, Čejda Václav, Hrbek Tomáš, Chlapec Josef, Kohlíček František, Král Josef, Mašek Josef, Melichar Bohumil, Plot Bohumil, Skopový Bohumil, Souček Václav, Vondrák Karel, Zavadil Josef, Járka Josef.

 

Zakládajících členů bylo 16 mužů a 1 žena.

 

První valná hromada se konala 2. září roku 1900 v hostinci pana Karla Vlka za účasti 8 členů činných a 11 zakládajících. Schůzi zahájil člen zatímního výboru a starosta obce František Holec, který pak předal slovo starostovi hasičské župy „Proud“ panu Josefu Kolumbusovi z Nového Knína. Na této schůzi byl předložen a přečten výnos vysokého c. k. místodržitelství v Praze ze dne 20. července 1900, který schvaluje stanovy sboru dobrovolných hasičů Velké Lečice. Výbor sboru, který byl při valné hromadě zvolen, byl tenkrát 19 členný.

 

„Nakonec bylo projeveno přání, aby i ostatní místní občané za členy ku sboru přistoupili, aby sbor vyplnil tím spíše místo své platné mezi bratrskými sbory sousedními a dle hesla „Sobě ku cti, bližnímu k ochraně a vlasti k oslavě!“ vždy statečně ku požáru kráčel.“

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Velké Lečici konal v roce 1900 deset praktických cvičení. Vyjel k jednomu požáru do Malé Lečice k p. Fr. Kamenickému dne 24. října. 27. ledna následujícího roku se konal ples v hostinci p. Karla Vlka.

 

            Sbor se ihned po založení začíná vybavovat nejen výstrojí a výzbrojí, ale také hasičskou literaturou, kterou se členové sboru školí. Dne 19. května 1901 se koná první veřejné cvičení spojené se slavnostním svěcením stříkačky za účasti 104 mužů z okolních obcí.

Dne 21. června 1904 se sbor o účasti 13 členů podílel na hašení požáru v Krámech. O rok později 5. října roku 1905 o 7. hodině večerní zazněla žalostně trubka „hoří“. Každý spěchal, aby se přesvědčil, kde strašný živel zuří podporován velkým vichrem. Obloha byla velkou září osvětlena a požár ukazoval ve směru k Nové Vsi nebo Kytínu. Ihned byla stříkačka vytažena a zapřažena, a nežli uplynulo 5 minut, již jel sbor v počtu 13 členů v plném trysku k požáru. Bohužel v lese před Kytínem praskla rozporka u vahů a koně se stříkačkou se byly nuceni vrátit. Několik členů doběhlo až do Kytína, kde pomáhali při hašení ohně. Vyhořelo tenkrát 16 čísel popisných.

Při valné hromadě v roce 1905 byla projednávána další aktivní činnost sboru, protože již dlouho se nekonala schůze ani nebyly prováděny zápisy. V nových volbách byli zvoleni noví činovníci. Po půlroce sbor opět vyjíždí k požáru. Tentokrát směřují členové s koňskou stříkačkou 13. dubna 1906 do Velké Hraštice. Hašení se zúčastnilo 6 sborů a vyhořela čtyři stavení. Hasičský sbor tohoto roku čítal 15 činných a 14 zakládajících členů.

Další požár, kterého se sbor účastnil, byl na Senešnici dne 6. září roku 1907, kde vyhořel dům pana Josefa Hájka.

Při valné hromadě byli přijmuti 2 noví členové. Na Nový rok roku 1909 vyjel sbor o 11 členech k požáru do Malé Lečice k paní Barboře Sakařové. Požár byl zakrátko uhašen.

8. července se snesla bouře nad Novým Knínem a blesk zapálil stodolu. Sbor vyjel ihned k požáru, ale zásahu již nebylo třeba, protože požár již byl lokalizován.

Dne 7. října 1911 za tiché noci o 10. hodině večerní byla vyburcována naše obec teskným hlasem trubačské horny táhlým „hoří“. To již oblaka dýmu se valila k obloze a červené jazyky oblizovaly budovu stodoly p. Boh. Skopového. V krátké době byla zatažena stříkačka na dvůr do louže, ve které naštěstí byl dostatek vody a již byl stroj pohotově připraven chrlit proudy vody do jícnu zhoubného požáru. Po velkém úsilí a za pomoci 6 okolních sborů byl požár zlikvidován.

7. července 1912 se sbor zúčastnil Župního sjezdu v Novém Kníně v počtu 14 členů. Roku 1914 čítal sbor 39 členů. Přijati byli 4 činní členové. V témže roce se konal v naší obci Župní sjezd.

 

26. července roku 1914 vypukla první světová válka a tím také byla přerušena činnost sboru, protože určitá část členů musela odejít na frontu a pět se jich již domů nevrátilo.

 

V kronice stálo:

 „Přehnala se válečná vichřice a nastal nový život svobody a samostatnosti draze vykoupený životy padlých hrdinů. Nebylo dopřáno všem spatřiti slunko svobody, neb jejich těla roztroušena po bojištích skryla černá zem a nám v srdcích zůstala jen živá vzpomínka na ty, kteří se do našeho středu nevrátili.“

 

V roce 1919 – 20 pořádal sbor několik cvičení s nářadím a stříkačkou. Sbor čítal 35 členů. Ve volbách byl zvolen nový výbor.

V následujícím roce sbor vystoupil na sjezdech a na veřejných cvičeních ve Vraném nad Vltavou, Slapech, Zahořanech a Bratřínově. Výtěžek z 2 plesů konaných v roce 1922 byl určen pro vybudování pomníku padlým vojínům ve světové válce. Ve stejném roce dal sbor také opravit stříkačku továrně Smékal. Sbor nechal přepojistit požární přípřež z 1 600,- Kč na 15 000,- Kč. Konal se také ples a sbor se účastnil sjezdu v Novém Kníně. Ve volbách byl sestaven nový výbor.

17. května 1923 zasahoval sbor u požáru v Bratřínově u pana Chadimy v 15 členném počtu. Požár vznikl v 9 hodin večer a za působení 12 sborů byl ve 2 hodiny ráno uhašen.

15. července se konala slavnost odhalení památníku padlým vojínům světové války, která byla zahájena průvodem z horní části obce, doprovázeném 20 hudebníky. Velitel Josef Mašek předal památník starostovi obce Fr. Mrázkovi, který předal pomník veřejnosti. Po slavnostním předání byl uspořádán koncert a sehráno divadlo v zahradě A. Žďánského a taneční zábava v hostinci Fr. Hrbka.

26. srpna t. r. pořádala hasičská župa Proud hasičský sjezd v Malé Lečici, kde sbor v 18 členném počtu provedl názornou ukázku hašení požáru na stáje pana Sakaře.

 

25. března 1924 byla zpozorována záře směrem k Hraštici. Sbor vyjel ihned k požáru v největším spěchu,avšak 3 budovy se uchránit nepodařilo.

V roce 1924 byla pořádána jedna taneční zábava a divadlo na silvestra. V roce následujícím byl založen divadelní kroužek. Toho roku sbor čítal 55 členů.

Slavnost k 25. výročí od založení sboru se konala 30. května 1925, kde probíhalo cvičení se sekerkami a stříkačkami a také znázornění hašení požáru za pomoci malo-lečického sboru na stodolu pana Veselého. Oslavě bylo přítomno 14 sborů za účasti 156 členů.

V roce 1927 byli přihlášeni 4 noví členové. Požární přípřež sboru obstarávali koně pana Jana Drobného a Boh. Plota.

V roce následujícím se sbor účastnil župního sjezdu, sjezdu Čes. zemské has. Jednoty a 40-letého trvání sboru Nové Vsi pod Pleší. Ve volbách toho roku byl zvolen výbor.

 

V roce 1930 sbor čítal 45 členů a účastnil se okrskového cvičení ve Velké Hraštici za účasti 12 členů a týž den byl zastoupen 2 členy při okresním cvičení v Bratřínově. Dne 17. ledna sbor zasahoval u požáru stodoly pana Listíka v Malé Lečici a 15. června u požáru stájí pana Josefa Holce rovněž v Malé Lečici.

26. června se konala slavnost k 30. výročí od založení sboru, které se zúčastnilo 15 sborů.

 

K příležitosti 85. narozenin T. G. M. pořádal sbor 6. března 1934 oslavu spojenou s pálením hranice s kulturním programem věnovaným této oslavě.

8. března bylo žádáno prostřednictvím starosty župy u Zemské hasičské jednoty o zakoupení motorové stříkačky. Jednáno bylo s firmou Smékal, která hodlala použít na podvozek starou stříkačku v ceně 28 000,- Kč. Jelikož firma Stratílek nabídla stroj za 26 750,- Kč vč. podvozku, byla stříkačka 10. června 1935 zakoupena obcí Velká Lečice. Předání motorové stříkačky bylo spojeno s oslavou 35 let od založení sboru, takže byla 25. srpna uspořádána slavnost k tomuto účelu. Oslavy se účastnilo 14 sborů. Starosta obce po krátkém projevu předal stříkačku sboru za účasti kmotry stříkačky paní Olgy Čumpelíkové. Medaile za dlouholetou činnost byly předány 5 členům.

V roce 1937 vystoupil sbor na župním sjezdu v Krámech, Okrskovém cvičení na Senešnici, založení sboru v Křížově, při odpolední slavnosti v Malé Hraštici, založení sboru v Rymáni a při předání motorové stříkačky na Nové Vsi pod Pleší.

V témže roce byla postavena kůlna u rybníka (dnešní hasičárna) na hasičský inventář.

Dne 3. ledna se sbor účastnil v 16 členném počtu požáru mlýna Josefa Bartoně.

 

15. března 1939 nastává doba okupace Českých zemí a druhá světová válka, což se projevuje i v činnosti sboru, protože je zakázáno se shromažďovat a nesmí se konat žádné srazy ani vystoupení. Z tohoto důvodu omezuje se činnost jen v místě, však se stejným úsilím ochránit majetek bližních. Byly stanoveny požární hlídky rozepsány na jednotlivé členy sboru spolu s občany, kteří byli povinni každou noc hlídat. V hasičské zbrojnici byla zřízena malá místnost, kde musel být účasten člen hasičského sboru.

 

Byl to 9. květen 1945, kdy po těžkých letech vysvitlo slunko svobody pro naše národy. Svobody těžce a draze vykoupené mnoha tisíci životů občanů naší vlasti. Tak se odbýval první poválečný ples v hostinci pana Václava Hrbka za velké účasti občanstva.

Hasičský sbor se v letních měsících zúčastnil hlídek s motorovou stříkačkou u filmu, kde se filmoval v postavené dřevěné vesničce „Nikola Šuhaj – loupežník“.

V roce 1947 se členové sboru zúčastnili župního sjezdu ve Voznici, poplachu s motorovou stříkačkou v Krámech a oslavy předání motorové stříkačky v Malé Hraštici.

 

V roce 1950 se sbor účastní 50. letého výročí trvání sboru ve Starém Kníně, působí při požáru stavení Josefa Járky a účastní se slavnostního předání motorové stříkačky v Malé Lečici.

V půl desáté večer 7. března 1950 vypukl požár v usedlosti Františka Melichara, který byl již značně rozšířen a střecha chléva a kůlna již nemohla být zachráněna.

V roce 1951 vstupuje organizace hasičských sborů do nového místního uspořádání, čímž se dosavadní hasičský sbor stává požární jednotou.

O rok později byla provedena úprava zbrojnice. Byla zbourána dřevěná přepážka sloužící hlídkám v době okupace a upravena podlaha.

 

V roce 1959 se sbor zúčastnil okrskové soutěže v Malé Lečici, otevření požární zbrojnice ve Svatém Poli a okresní soutěže v Obořišti.

Do výboru byli zvoleni noví členové.

V roce 1963 byla naším sborem pořádána okrsková soutěž u příležitosti 63 let od založení sboru o účasti 11 sborů.

V roce 1964 se sbor zúčastnil okrskové soutěže v Nové Vsi pod Pleší. Členové odpracovali 50 hodin na žňových pracech a mnoho hodin na dokončené požární nádrže.

O tři roky později vstoupili do řad hasičů 4 noví členové.

 

Rok 1968 prošel převratnými událostmi. Federálním seskupením dvou zemí přišly i územní organizace požární ochrany a z místní jednoty byly ustaveny požární sbory.

Toho roku se sbor účastnil okresní soutěže v Mníšku pod Brdy a pořádal jeden ples.

V roce následujícím se účastnil okrskové soutěže v Zahořanech a 65-letého výročí založení sboru na Senešnici.

Roku 1971 byl sborový inventář obohacen o další stroj, a sice o hasičskou stříkačku PS - 12. V roce 1976 bylo prostřednictvím tehdejšího Národního výboru dáno místnímu sboru dobrovolných hasičů k dispozici hasičské vozidlo GAZ - 69.

 

Je to již 30 let, které uplynuly od úpravy původní hasičské zbrojnice, píše se rok 1982. Právě v tomto roce provedli členové sboru opravu hráze hasičské nádrže, na níž odpracovalo celkem 23 členů sboru 674 hodin. V roce následujícím započali členové sboru přestavbu a zvětšení původní hasičské zbrojnice. Na její výstavbě pracovali ve volném čase, a proto přestavbu včetně vybavení zbrojnice ukončili po pěti letech v roce 1988.

Poslední dochovaný zápis pravidelně vedené jednatelské knihy je ze schůze konané dne 24. srpna 1990. Mimo jiné se zde projednával pohár žen a elektroinstalace požární zbrojnice a přijímali se noví členové. V letech následujících se již jednatelská kniha řádně nevedla, a proto jsou k dispozici pouze stručné zápisy z členských schůzí.

 

V mnoha obdobích nebyly zmíněny aktivity sboru mimo běžných hasičských povinností. Po celou dobu působení od samého založení sboru se jeho zástupci účastnili doprovodu svých členů a obyvatel Velké Lečice na jejich poslední cestě. Účast členů na pohřbech místních obyvatel se koná dodnes.

 

Hasičský sbor se také značnou měrou a tradičně podílí na organizování tanečních zábav v naší obci. Hasiči také působí v těsné součinnosti s obecním úřadem. Podílejí se tak např. svou účastí na různých brigádách a podobných akcích. Současní hasiči v naší obci se aktivně zúčastňují příprav a vůbec celé organizace oslav „pálení čarodějnic“ a dohlížejí také na to, aby vše proběhlo tak, jak se na tuto událost sluší. Ke květnovým oslavám nerozlučně patří stavění „Máje“, což se rovněž stalo hasičskou povinností současných činných členů. Samozřejmostí je také zajištění pořadatelského dohledu nejen na hasičských zábavách.

Náš sbor se také pravidelně zúčastňuje soutěží s okolními hasičskými sbory nejen ve 22. okrsku, do něhož organizačně přísluší.

Dnešní sbor dobrovolných hasičů ve Velké Lečici čítá 42 členů, z čehož je 20 žen. Činnost sboru je zabezpečována výborem ve složení:

 

            Starosta                      Ing. Josef Beran

            Velitel                          Josef Liška st.

            Jednatel                      Miroslav Plot

            Strojník                       Josef Liška ml.

            Hospodář                    Lenka Hrbková st.

            Předseda KRR           Marie Lívancová

            Člen KRR                   Vlasta Lišková

            Člen výboru                Martin Svoboda

 

Proudem času uplynulo již 110 let. 110 let činné a plodné práce plynoucí v koloběhu let, beroucí s sebou všechny pohnuté události propadající se do neznáma zanechávajíc za sebou stíny historie patřící nenávratně minulosti. Jen šlechetné myšlenky a obětavé činy přetrvávají svou dobu, nesouc s sebou nezapomenutelné dojmy dávných let. A tak nevzpomenout oněch obětavých předchůdců, kteří žili se zápalem v srdci dát vše do služeb pro velkou požární myšlenku přispívající tak ochraně majetku a svých bližních. Dávno již spí věčný sen ti, kteří stáli u kolébky požárního zrodu a zanechali zde plody své práce, aby tak další pokračovali v započatém díle připraveni převzít úkoly požární organizace se snahou svědomitě plnit povinnosti hasičstva a uchránit majetek a plody celé společnosti.

 

 

 

Vážení přátelé, milí hosté,

 

závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se jakoukoli měrou zasloužili o to, aby se dnešní oslava mohla konat. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat firmě Digital Copiers jmenovitě panu Lukáši Havelkovi, který zajistil vytištění veškerého marketingového materiálu na tuto akci formou sponzorského daru. Poděkování rovněž patří obecnímu úřadu, který náš sbor finančně podporuje v různých aktivitách.

 

 

Nechť i dále jsou naše kroky řízeny tím nejjednodušším heslem - kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Ať žije tradice, ať žijí naše činy, ať za našeho přispění vzkvétá naše krásná česká vlast!

 

Děkuji za pozornost!

Ing. Josef Beran