Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 
 

1900 - 2010

Občané obce Velká Lečice se sešli dne 10. července 1900 v hostinci p. Karla Vlka na ustavující schůzi, aby dohodli založení hasičského sboru. Schůzi zahájil starosta obce pan František Holec. První zápis v jednatelské knize sboru dobrovolných hasičů vedené od zmíněného data zní:
 
„Následovně podepsaní občané bydlící v obci Velké Lečici dodatečně přihlašují se za členy činné a sice při ustávající schůzi konané dne 10. července 1900 ve Velké Lečici v hostinci p. Karla Vlka ku sboru dobrovolných hasičů.
Při valné hromadě dne 2. září 1900 přihlášeni za činné členy tito páni občané:
Beran Josef, Beran Emanuel, Čejda Václav, Hrbek Tomáš, Chlapec Josef, Kohlíček František, Král Josef, Mašek Josef, Melichar Bohumil, Plot Bohumil, Skopový Bohumil, Souček Václav, Vondrák Karel, Zavadil Josef, Járka Josef
 
Následovně vlastnoručně podepsaní občané v obci Velké Lečici bydlicí, přihlašují se za členy přispívající a zakládající sboru dobrovolných hasičů ve Velké Lečici, který se právě zařizuje v nastavající schůzi konané dne 10. července 1900 ve Velké Lečici v hostinci p. Karla Vlka.
Členové zakládající platí jednou pro vždy nejméně 10K a jsou to tito pánové:
Vyšek Jan, Melichar Josef, Holec František, Skopový Josef, Plot František, Beran František, Truneček Jan, Novák David, Kohlíček Josef, Vlk Karel, Sklenář Jan, Buňát Josef, Hrbek Josef, Lebenhart Šalamoun a paní Čámská Josefa.
 
Sbor dobrovolných hasičů ve Velké Lečici konal v roce 1900 deset praktických cvičení. Vyjel k jednomu požáru do Malé Lečice k p. Kamenickému Fr. dne 24. října 1900, při němž dosti účinkoval. Dne 27. ledna 1901 odbýval se ples sboru dobrovolných hasičů ve Velké Lečici v hostinci p. Karla Vlka.“
 
            Dne 2. září roku 1900 se konala první valná hromada sboru dobrovolných hasičů ve Velké Lečici v hostinci pana Karla Vlka, na níž byl přítomen starosta hasičské župy „Proud“ pan Josef Kolumbus z Nového Knína. Na této schůzi byl předložen a přečten výnos vysokého c. k. místodržitelství v Praze ze dne 20. července 1900, který schvaluje stanovy sboru dobrovolných hasičů Velké Lečice pod číslem 130069.
Výbor sboru byl na valné hromadě zvolen v tomto složení:
 
František Holec (rolník)             - starosta
Josef Beran (8.2.1869, rolník)   - velitel
Bohumil Plot (15.8.1870, rolník) - náměstek velitele
Emanuel Beran (1868, rolník)   - pokladník
J. Skopový (24.12.1881, rolník) - přísedící výboru
Jan Vyšek (rolník)                    - přísedící výboru
Josef Melichar (rolník)             - přísedící výboru
Karel Vondrák (1881, rolník)     - přísedící výboru
František Plot (rolník)               - přísedící výboru
Fr. Kohlíček (4.10.1883, kolář) - přísedící výboru
B. Skopový (7.11.1883, rolník) - jednatel a přísedící výboru
V. Souček (1.11.1870, dělník)   - náhradník přísedícího výboru
Josef Kohlíček (kolář)             - náhradník přísedícího výboru
J. Mašek (8.12.1869, domkář) - náhradník přísedícího výboru
Jan Truneček (rolník)               - náhradník přísedícího výboru
František Beran (rolník)            - přehlížitel účtů
Karel Vlk (hostinský)                - přehlížitel účtů
Jos. Kohlíček (domkář)             - přehlížitel účtů
Josef Melichar (rolník)             - dozorce náčiní
 
„Nakonec projeveno přání, aby i ostatní místní občané za členy ku sboru přistoupili, aby sbor vyplnil tím spíše místo své platné mezi bratrskými sbory sousedními a dle hesla „Sobě ku cti, bližnímu k ochraně a vlasti k oslavě!“ vždy statečně ku požáru kráčel a tak stal se schopným zapliti šik mocné armády našeho českého hasičstva.“
 
            Sbor se ihned po založení začíná vybavovat nejen výstrojí a výzbrojí, ale také hasičskou literaturou, kterou se členové sboru školí. Dne 19. května 1901 se tak koná první veřejné cvičení spojené se slavnostním svěcením stříkačky. Dále pořádal sbor každoročně v měsíci lednu hasičský ples.
            Dne 21. června 1904 se sbor o účasti 12 členů podílel na hašení požáru v Krámech. O rok později dne 5. října roku 1905 o 7. hodině večerní vyjel sbor k požáru v Kytíně. Bohužel v lese před Kytínem praskla rozporka u vahů a koně se stříkačkou se byly nuceni vrátit. Několik členů doběhlo až do Kytína, kde pomáhali při hašení ohně. Vyhořelo tenkrát 16 čísel popisných. Po půlroce sbor opět vyjíždí k požáru. Tentokrát směřují členové s koňskou stříkačkou 13. dubna 1906 do Velké Hraštice. Hašení se zúčastnilo 6 sborů a vyhořela čtyři stavení. Další požár, kterého se sbor účastnil, byl na Senešnici dne 6. září roku 1907, kde vyhořel dům pana Josefa Hájka. Na Nové Vsi pod Pleší hořelo 3. července 1907 stavení pana Josefa Buňáta, kde zasahovalo 6 našich členů. Na Nový rok roku 1909 vyjel sbor k požáru do Malé Lečice k paní Barboře Sakařové, požár byl zakrátko uhašen. Začátkem července roku 1911 vyjížděl sbor hned k dvěma požárům. První byl u pana Josefa Procházky 3. července a byl úspěšně uhašen. Druhý požár se odehrál v Novém Kníně, kde blesk 8. července zapálil stodolu. Požár se rovněž podařilo uhasit. O desáté hodině večerní dne 7. října 1911 zasahoval sbor při požáru stodoly pana Bohumila Skopového spolu s dalšími šesti okolními sbory. 27. srpna téhož roku účinkoval sbor při velkém požáru v Malé Lečici, za jehož usilovné zdolávání obdržel od banky Slavie 30 K.
            Od roku 1911 do roku 1922 jsou zápisy v knihách jednatelských stručnější než v letech předešlých. 26. července roku 1914 vypukla první světová válka a tím také byla přerušena činnost sboru, protože určitá část členů musela odejít na frontu a pět se jich již domů nevrátilo, neb padli na poli válečném. Byli to tito pánové: Václav Souček, Tomáš Hrbek, František Štika, Josef Holec a František Sklenář.
 
„Přehnala se válečná vichřice a nastal nový život svobody a samostatnosti draze vykoupený životy padlých hrdinů. Nebylo dopřáno všem spatřiti slunko svobody, neb jejich těla roztroušena po bojištích skryla černá zem a nám v srdcích zůstala jen živá vzpomínka na ty, kteří se do našeho středu nevrátili.“
V roce 1922 se konaly dva plesy, jejichž čistý výtěžek spolu s výtěžkem z obecní sbírky byl věnován na výstavbu pomníku padlým vojínům ve světové válce.
 
 
Následujícího roku 23. března vyjel sbor k požáru v Malé Hraštici, kde nemálo účinkoval. Nepodařilo se uhájit 3 budovy. Další zmínka o požáru je ze dne 17. května 1923, který se odehrál v Bratřínově u pana Chadimy a jehož se zúčastnilo 15 členů našeho sboru a 11 dalších sborů. V roce následujícím založilo několik členů sboru divadelní kroužek, jemuž byla ze sborové pokladny zakoupena opona a plátno na jeviště a toto zůstalo sborovým inventářem. Sbor se také zúčastnil 17. ledna 1930 zdolávání požáru stodoly p. Listíka v Malé Lečici. Dne 15. června 1931 zasahovali členové sboru u požáru stájí p. Josefa Holce v Malé Lečici.
            Významným milníkem v historii sboru dobrovolných hasičů ve Velké Lečici je bezesporu zakoupení motorové stříkačky s 200 metry hadic od firmy Stratílek z Vysokého Mýta. Stříkačka byla pořízena dne 10. června 1935 za částku 26 750 Kč. 25. srpna téhož roku se konala oslava 35 let trvání sboru a při té příležitosti byla slavnostně předána motorová stříkačka veliteli sboru kmotrou paní Eliškou Čumpelíkovou, která navrhla pro stříkačku pojmenování „Olga“. Pro novou stříkačku a další hasičskou výzbroj postavili členové sboru v roce 1939 svépomocí hasičskou kůlnu vedle rybníka (pozdější hasičské nádrže).
            3. ledna 1939 zasahovalo 16 členů sboru s novou stříkačkou u požáru mlýna p. Josefa Bartoně. Zásah trval od páté hodiny ranní do jedenácté hodiny dopolední, avšak mlýnici ani obytné budovy se před živlem uchránit nepodařilo.
15. března roku 1939 nastává doba okupace českých zemí a druhá světová válka, což se projevuje i v činnosti hasičského sboru, protože je zakázáno se shromažďovat a konat srazy ani veřejná vystoupení. Z toho důvodu omezuje se činnost sboru spíše na interní, spočívající v prohlídkách a zkouškách stříkačky a doprovodu zesnulých členů při pohřbu. Po konci války v létě roku 1945 se hasičský sbor zúčastnil hlídek s motorovou stříkačkou u filmového štábu, který natáčel v postavené dřevěné vesničce film „Nikola Šuhaj, loupežník“.
O čtyři roky později - 26. srpna 1949 členové místního i okolních sborů zasahovali u požáru usedlosti p. Josefa Járky a požár během hodiny zdolali. Členové sboru rovněž zasahovali také při požáru 7. března 1950, kdy shořela řezárna a stodola u usedlosti p. Františka Melichara.
                V roce 1952 byla provedena úprava zbrojnice, při níž byla zbourána přepážka sloužící hlídkám v době okupace a upravena podlaha. O 12 let později tedy v roce 1964 členové sboru odpracovali 50 brigádnických hodin při dokončení požární nádrže. Roku 1971 byl sborový inventář obohacen o další stroj, a sice o hasičskou stříkačku PS - 12. V roce 1976 bylo prostřednictvím tehdejšího Národního výboru dáno místnímu sboru dobrovolných hasičů k dispozici hasičské vozidlo GAZ - 69.
            Je to již 30 let, které uplynuly od úpravy původní hasičské zbrojnice, píše se tedy rok 1982. Právě v tomto roce provedli členové sboru opravu hráze hasičské nádrže, na níž odpracovalo celkem 23 členů sboru 674 hodin. V roce následujícím započali členové sboru přestavbu a zvětšení původní hasičské zbrojnice. Na její výstavbě pracovali ve volném čase, a proto přestavbu včetně vybavení zbrojnice ukončili po pěti letech v roce 1988.

 

          Poslední dochovaný zápis pravidelně vedené jednatelské knihy je ze schůze konané dne 24. srpna 1990. Mimo jiné se zde projednával pohár žen a elektroinstalace požární zbrojnice a přijímali se noví členové. V letech následujících se již jednatelská kniha řádně nevedla, a proto jsou k dispozici pouze stručné zápisy z členských schůzí.

          Nebyly zmíněny aktivity sboru mimo běžných hasičských povinností. Po celou dobu působení od samého založení sboru se jeho zástupci účastnili doprovodu svých členů a obyvatel Velké Lečice na jejich poslední cestě. Účast členů na pohřbech místních obyvatel se koná dodnes.

            Hasičský sbor se také značnou měrou a tradičně podílí na organizování tanečních zábav v naší obci. Hasiči také působí v těsné součinnosti s obecním úřadem. Podílejí se tak např. svou účastí na různých brigádách a podobných akcích. Současní hasiči v naší obci se aktivně zúčastňují příprav a vůbec celé organizace oslav „pálení čarodějnic“ a dohlížejí také na to, aby vše proběhlo tak, jak se na tuto událost sluší. Ke květnovým oslavám nerozlučně patří stavění „Máje“, což se rovněž stalo hasičskou povinností současných činných členů. Samozřejmostí je také zajištění pořadatelského dohledu nejen na hasičských zábavách.

            Sbor se rovněž snaží pravidelně se scházet na členských schůzích, které se konají dle potřeby cca čtyřikrát do roka. Jednou ročně je pořádána valná hromada, kde se hodnotí uplynulý rok. Výroční oslavy založení sboru se konaly a konají jedenkrát za pět resp. deset let s výjimkou let válečných. Náš sbor se také pravidelně zúčastňuje soutěží s okolními hasičskými sbory nejen ve 22. okrsku, do něhož organizačně přísluší.

 

             Dnešní sbor dobrovolných hasičů ve Velké Lečici čítá 42 členů, z čehož je 20 žen. Složení výboru sboru od ledna letošního roku je následující:

 
            Starosta                       Ing. Josef Beran
            Velitel                          Josef Liška st.
            Jednatel                       Miroslav Plot
            Strojník                        Josef Liška ml.
            Hospodář                     Lenka Hrbková st.
            Předseda KRR             Marie Lívancová
            Člen KRR                    Vlasta Lišková
            Člen výboru                 Martin Svoboda
 
 
 
 
 
 

 rok 2000

 

 rok 2000

 
 
 
 

 rok 2002